Naziv
Suvremeni nizozemski jezik V
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46855
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvajanje vještina prepoznavanja, analize i produkcije različitih tekstnih vrsta.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-3. Pozitivno (1). Komunikacija: davanje komplimenata. Gramatika: veznici, prilozi, oblik zou(den), nepravilni glagoli.
 2. Tjedan 1-3. Pozitivno (1). Komunikacija: davanje komplimenata. Gramatika: veznici, prilozi, oblik zou(den), nepravilni glagoli.
 3. Tjedan 1-3. Pozitivno (1). Komunikacija: davanje komplimenata. Gramatika: veznici, prilozi, oblik zou(den), nepravilni glagoli.
 4. Tjedan 4-6. Društveno (2). Komunikacija: društveni razgovori, žestoke reakcije. Gramatika: pasiv i upotreba oblika 'het' i 'er', oblik zou(den).
 5. Tjedan 4-6. Društveno (2). Komunikacija: društveni razgovori, žestoke reakcije. Gramatika: pasiv i upotreba oblika 'het' i 'er', oblik zou(den).
 6. Tjedan 4-6. Društveno (2). Komunikacija: društveni razgovori, žestoke reakcije. Gramatika: pasiv i upotreba oblika 'het' i 'er', oblik zou(den).
 7. Tjedan 7-9. Progresivno (3). Komunikacija: dati vlastiti sud o komu/čemu. Gramatika: upotreba oblika 'er' i zou(den).
 8. Tjedan 7-9. Progresivno (3). Komunikacija: dati vlastiti sud o komu/čemu. Gramatika: upotreba oblika 'er' i zou(den).
 9. Tjedan 7-9. Progresivno (3). Komunikacija: dati vlastiti sud o komu/čemu. Gramatika: upotreba oblika 'er' i zou(den).
 10. Tjedan 10-12. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika.
 11. Tjedan 10-12. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika.
 12. Tjedan 10-12. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika.
 13. Tjedan 13-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit. Cjeline iz gramatike De regels van het Nederlands: prilozi; gramatičke funkcije oblika 'er'; veznici; negacija; složene rečenice; morfologija i funkcija glavnih rečenica; morfologija i funkcija zavisnih rečenica; posebne glagolske konstrukcije; poredak riječi u sredini rečenice; poredak riječi u složenim rečenicama; pasivne rečenice.
 14. Tjedan 13-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 13-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 2. Identificirati, objasniti i integrirati fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika. 
 3. Koristiti vokabular potreban za komunikaciju na razne teme i u raznim situacijama. 
 4. Interpretirati i komentirati stručne tekstove i suvremenu književnu prozu pisanu standardnim jezikom. 
 5. Usmeno i pismeno kritički formulirati, argumentirati te komentirati vlastito mišljenje o razgovornoj temi.
 6. Održati usmenu prezentaciju na zadanu temu koristeći informacije iz raznih izvora te komunicirati po potrebi s publikom.
 7. Analizirati i komentirati duže govore i predavanja na standardnome jeziku te pratiti složenu argumentaciju ako je tema barem djelomično poznata te veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima, kao i dokumentarne i igrane filmove. 
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Studenti šire vokabular i napreduju u jezičnoj kompetenciji od razine razvojnoga korisnika B1 prema razini samostalnoga korisnika B2. Pritom je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća; pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dumon Tak, M, Help 3 Zal ik u even helpen?, Utrecht 1996, pogl.. 9-13;
 2. Florijn, A.F. e.a., De regels van het Nederlands, 1994, pogl. 36-50, Wolters-Noordhoff
 3. De Bakker, I, Lezen, las, gelezen 1, Groningen, 2002;
Dopunska literatura
 1. Haeseryn, W, e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Groningen, 1997.
 2. Nederlands op niveau, De Boer & Lijmbach, Bussum: Coutinho, 2015.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar