Naziv
Suvremeni nizozemski jezik VI
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
46858
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Produbljivanje stečenih receptivnih i produktivnih kompetencija. Razina C1 u CEFR-u.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-4. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika, oblik zou(den) i izricanje uvjeta.
 2. Tjedan 1-4. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika, oblik zou(den) i izricanje uvjeta.
 3. Tjedan 1-4. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika, oblik zou(den) i izricanje uvjeta.
 4. Tjedan 1-4. (Među)nacionalno (4). Gramatika: upotreba glagolskih oblika, oblik zou(den) i izricanje uvjeta.
 5. Tjedan 5-8. Kreativno (5). Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije.
 6. Tjedan 5-8. Kreativno (5). Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije.
 7. Tjedan 5-8. Kreativno (5). Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije.
 8. Tjedan 5-8. Kreativno (5). Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije.
 9. Tjedan 9-12. Održivo (6). Gramatika: zamjenički prilozi, oblik zou(den), djeljivi glagoli s prijedložnim prefiksom.
 10. Tjedan 9-12. Održivo (6). Gramatika: zamjenički prilozi, oblik zou(den), djeljivi glagoli s prijedložnim prefiksom.
 11. Tjedan 9-12. Održivo (6). Gramatika: zamjenički prilozi, oblik zou(den), djeljivi glagoli s prijedložnim prefiksom.
 12. Tjedan 9-12. Održivo (6). Gramatika: zamjenički prilozi, oblik zou(den), djeljivi glagoli s prijedložnim prefiksom.
 13. Tjedan 13-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit. Cjeline iz gramatike De regels van het Nederlands: negacija; jednostavne i složene rečenice; veznici; oblik i funkcija glavne rečenice; oblik i funkcija zavisne rečenice; posebne glagolske konstrukcije; upitne zamjenice i prilozi; sintaksa: oblici i funkcije; poredak riječi u sredini rečenice; sintaksa složenih rečenica; pasivne rečenice; pravopis, interpunkcija.
 14. Tjedan 13-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 13-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 2. Identificirati, objasniti i integrirati fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika. 
 3. Koristiti vokabular potreban za komunikaciju o raznim temama i situacijama.
 4. Interpretirati i komentirati stručne tekstove i suvremenu književnu prozu pisanu standardnim jezikom.
 5. Usmeno i pismeno kritički formulirati, argumentirati te komentirati vlastito mišljenje o razgovornoj temi.
 6. Održati usmenu prezentaciju na zadanu temu koristeći informacije iz raznih izvora te komunicirati po potrebi s publikom.  
 7. Analizirati i komentirati duže govore i predavanja na standardnome jeziku te pratiti složenu argumentaciju ako je tema barem djelomično poznata te veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima, kao i dokumentarne i igrane filmove. 
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Složenost takvoga jezičnog sadržaja postepeno se nadograđuje: od jednostavnih i svakodnevnih komunikacijskih radnji (koje zahtjevaju jednostavnu i direktnu interakciju o poznatim i svakodnevnim pojavama te odgovaraju razini temeljnoga korisnika B1) prema kontekstu manje svakodnevnih situacija u kojima je riječ o opisima, iskustvima, događajima, snovima, očekivanjima, ambicijama, argumentima i objašnjenjima (na razini samostalnoga korisnika B2), a pri čemu je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Bakx, J, Nota Bene! Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen, Bussum, 1997,
 2. Beermans, M, De finale, Amsterdam , 2007;
 3. De Bakker, I, De Bakker, I, Lezen, las, gelezen 2, Groningen, 2002
Dopunska literatura
 1. Haeseryn, W, e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Groningen, 1997
 2. Nederlands op niveau, De Boer & Lijmbach, Bussum: Coutinho, 2015.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar