Naziv
Suvremeni nizozemski jezik VII
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117638
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Razvijanje receptivnih i produktivnih vještina potrebnih za samostalno pisanje kompleksnih tekstova o književnosti i akademskim temama.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 2. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 3. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 4. Tjedan 1-4. Jezik i kultura (1): Povezani govor; Uočavanje ključnih rečenica u tekstu; Elementi strukturiranog teksta; Pružanje povratne informacije; Izlaganje; Evaluacija.
 5. Tjedan 5-7. Obrazovanje (2): Izražavanje mišljenja pomoću 'er' i 'daar'; Suzdržanost u izražavanju mišljenja; Uporaba indirektnog govora; Obraćanje auditoriju; Sažimanje. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: imenice.
 6. Tjedan 5-7. Obrazovanje (2): Izražavanje mišljenja pomoću 'er' i 'daar'; Suzdržanost u izražavanju mišljenja; Uporaba indirektnog govora; Obraćanje auditoriju; Sažimanje. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: imenice.
 7. Tjedan 5-7. Obrazovanje (2): Izražavanje mišljenja pomoću 'er' i 'daar'; Suzdržanost u izražavanju mišljenja; Uporaba indirektnog govora; Obraćanje auditoriju; Sažimanje. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: imenice.
 8. Tjedan 8-10. Ekonomija i poslovni sektor (3): Izražavanje mišljenja u poslovnoj sredini; Brzojavni stil sažimanja teksta; Upućivanje i odnosne rečenice; Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'); Pisanje otvorene molbe za posao. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: glagoli.
 9. Tjedan 8-10. Ekonomija i poslovni sektor (3): Izražavanje mišljenja u poslovnoj sredini; Brzojavni stil sažimanja teksta; Upućivanje i odnosne rečenice; Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'); Pisanje otvorene molbe za posao. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: glagoli.
 10. Tjedan 8-10. Ekonomija i poslovni sektor (3): Izražavanje mišljenja u poslovnoj sredini; Brzojavni stil sažimanja teksta; Upućivanje i odnosne rečenice; Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'); Pisanje otvorene molbe za posao. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: glagoli.
 11. Tjedan 11-13. Zdravlje i prehrana (4): Uporaba imperativa; Pritužba i izražavanje kritike; Komunikacija primjerena situaciji; Vođenje bilješki; Odgovaranje na pritužbu. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: pridjevi.
 12. Tjedan 11-13. Zdravlje i prehrana (4): Uporaba imperativa; Pritužba i izražavanje kritike; Komunikacija primjerena situaciji; Vođenje bilješki; Odgovaranje na pritužbu. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: pridjevi.
 13. Tjedan 11-13. Zdravlje i prehrana (4): Uporaba imperativa; Pritužba i izražavanje kritike; Komunikacija primjerena situaciji; Vođenje bilješki; Odgovaranje na pritužbu. Akademski vokabular i gramatičke vježbe: pridjevi.
 14. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Imenovati i opisati temeljne pojmove i pravila nizozemske gramatike
 2. Prepoznati i objasniti temeljne pojave na području fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike nizozemskoga jezika
 3. Opisati, objasniti i pravilno primijeniti morfološke i sintaktičke kategorije nizozemskoga jezika
 4. Prepoznati i klasificirati funkcionalne dijelove nizozemske rečenice
 5. Sažeti i protumačiti smisao govorenih i pisanih tekstova na nizozemskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 6. Kategorizirati i analizirati tekstove na nizozemskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 7. Isplanirati i prezentirati usmeno izlaganje na nizozemskom jeziku u skladu sa zadanom komunikacijskom situacijom
 8. Preurediti postojeće ili isplanirati i samostalno napisati vlastite tekstove na nizozemskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Studenti šire vokabular i napreduju u jezičnoj kompetenciji od razine samostalnoga korisnika B2 prema razini naprednoga korisnika C1. Pritom je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća; usmena izlaganja; pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Giezenaar, Gislaine et al: Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Antwerpen, Amsterdam, 2010;
Dopunska literatura
 1. Nederlands naar perfectie, Palmer & Van 't Wout, Bussum: Coutinho, 2016.
 2. Dixi! Cursus Spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen, Bakx & Giezenaar, Bussum: Coutinho, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar