Naziv
Suvremeni njemački jezik I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
95350
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu, s težištem na morfološkoj i sintaktičkoj ispravnosti u sklopu standardnoga njemačkog jezika
Sadržaj
 1. uvod u jezičnu obradu autentičnih tekstova na njemačkom jeziku
 2. tvorba i deklinacija imenica; rad s tekstom
 3. homonimne imenice; rad s tekstom
 4. deklinacija i komparacija pridjeva; rad s tekstom
 5. nominalne konstrukcije; rad s tekstom
 6. članovi; rad s tekstom
 7. zamjenice; rad s tekstom
 8. negacija; rad s tekstom
 9. uvod u morfologiju glagola; rad s tekstom
 10. raščlanjivanje i prepričavanje jednostavnijih i kraćih tekstova (do 1 stranice)
 11. prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik radi razumijevanja
 12. morfološka analiza predikata; rad s tekstom
 13. prevođenje suvremenog beletrističkog dijela s njemačkog govornog područja na hrvatski (100 stranica)
 14. gramatičke vježbe; rad s tekstom
 15. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. razumjeti kraće kompleksne tekstove, apstraktne teme i stručne diskusije
 2. spontano se sporazumijevati, uz minimalne gramatičke pogreške
 3. izražavati se o određenim temama (obrađenim na nastavi) jasno i opširno
 4. izražavati svoje stajalište o aktualnim temama, navesti pozitivne i negativne aspekte
 5. bez teškoća sudjelovati u diskusijama o temama obrađenim na nastavi
 6. prepričati, usmeno i pismeno, njemački tekst srednje težine
 7. bez greške deklinirati imenice, zamjenice i pridjeve te komparirati pridjeve
 8. objasniti značenjske razlike kod homonimnih imenica
 9. pretvarati jednostavne nominalne konstrukcije u verbalne i obratno
 10. bez greške tvoriti glagolske oblike u svim glagolskim vremenima
Metode podučavanja
pojedinačni rad, grupni rad, rad u paru, frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje obaveznih radova tijekom semestra: dva pismena rada, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje suvremene beletristike s njemačkoga govornog područja, stalna provjera pisanih radova, procjena redovitosti pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C1. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2016.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 5. autentični novinski tekstovi s njemačkog govornog područja
Dopunska literatura
 1. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.
 2. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung.
 3. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000.
 4. Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar