Naziv
Suvremeni njemački jezik III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95352
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Poboljšavanje receptivne i produktivne kompetencije u njemačkom jeziku u govornom i pismenom izrazu, s težištem na morfološkoj kompetenciji.
Sadržaj
 1. ponavljanje leksičkih i gramatičkih sadržaja; rad s tekstom
 2. pretvaranje kompleksnih nominalnih konstrukcija u verbalne i obratno; rad s tekstom
 3. modalni glagoli; rad s tekstom
 4. raščlanjivanje i sažimanje složenijih i dužih tekstova; usmeni referat
 5. glagolske perifraze; rad s tekstom; usmeni referat
 6. uvođenje u tehnike pismenog prevođenja na njemački jezik; rad s tekstom; usmeni referat
 7. povratni glagoli; rad s tekstom; usmeni referat
 8. diskusija na zadanu temu; rad s tekstom; usmeni referat
 9. zamjenica es; rad s tekstom; usmeni referat
 10. glagoli s odvojivim i neodvojivim prefiksom; rad s tekstom; usmeni referat
 11. prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik
 12. uvježbavanje gramatičkih sadržaja; rad s tekstom
 13. prevođenje suvremenog beletrističkog dijela s njemačkog govornog područja na hrvatski (200 stranica)
 14. diskusija o određenoj temi; gramatičke vježbe
 15. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. razumjeti pisani i usmeni tekst srednje težine na njemačkom jeziku
 2. raščlaniti složeni pisani i usmeni tekst na njemačkom jeziku
 3. pismeno i usmeno sažeti složeni tekst na njemačkom jeziku
 4. usmeno i pismeno razvijati argumentacijski lanac na zadane teme
 5. prevesti složene dijelove teksta na zadane teme s njemačkog na hrvatski
 6. prevesti na njemački jednostavne rečenice na zadane teme
 7. održati referat i izraditi uručak na zadane teme
 8. aktivno uporabiti modalne glagole, glagolske perifraze, povratne glagole, glagole s odvojivim i neodvojivim prefiksom i zamjenicu es
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Dva pismena rada, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje suvremenoga beletrističkog djela s njemačkoga govornog područja, stalna provjera pisanih radova, uredno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C1. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2016.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt.
 5. autentični novinski tekstovi s njemačkog govornog područja
Dopunska literatura
 1. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.
 2. Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe – was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010.
 3. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 4. Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press, 2008.
 5. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar