Naziv
Suvremeni slovenski jezik - morfosintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118092
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ovladavanje pojmovima i terminima: gramatika i gramatičke razine, bliskosrodni jezici, kontrastivna gramatika, morfološka analiza, sintaktička analiza, morfosintaktička analiza. Ovladavanje sposobnošću kritičke morfosintaktičke analize slovenskoga teksta u usporedbi s hrvatskim.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Definicija i sadržaj morfologije i sintakse kao jezičnih razina. Uvođenje pojma morfosintakse.
 3. Kontrastivna perspektiva. Slovenski i hrvatski kao genetski i tipološki srodni jezici.
 4. Kategorija broja u (južno)slavenskim jezicima
 5. Dvojina u slovenskom jeziku
 6. Izražavanje plurala: simetričan i nesimetričan odnos značenja i oblika
 7. Predikat i predikativnost. Predikatne kategorije. Obvezatnost predikata.
 8. Slaganje vremena u hrvatskom i u slovenskom jeziku.
 9. Odnos subjekta i objekta. Značenja padeža u kontekstu morfosintaktičkoga opisa. Struktura argumenata.
 10. Koordinacija i subordinacija. Primjeri i tipovi rečenica. Analiza i vježba.
 11. Seminarski radovi
 12. Seminarski radovi
 13. Seminarski radovi
 14. Seminarski radovi
 15. Sinteza i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Uočavati razlike u morfološkom i sintaktičkom ustroju slovenskog i hrvatskog
 2. Samostalno provesti morfološke analize
 3. Samostalno provesti sintaktičke i morfosintaktičke analize
 4. Provesti istraživanje te ga prezentirati
 5. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 6. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 7. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad te razumijevanje mogućnosti uspoređivanja gramatičkih struktura.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. BARIĆ, LONČARIĆ, MALIĆ, PAVEŠIĆ, PETI, ZEČEVIĆ, ZNIKA (1995.) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Bernard COMRIE, Greville G. CORBETT (2001). The Slavonic languages. Routledge Language Family Descriptions.
 3. Peter HERRITY (2000). Slovene. A comprehenive grammar. London and New York: Routledge grammars.
 4. Josip SILIĆ i Ivo PRANJKOVIĆ (2005). Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Jože TOPORIŠIČ (2001). Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
Dopunska literatura
 1. Anton BAJEC, Rudolf KOLARIČ, Mirko RUPEL (1956). Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij