Naziv
Školska pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184261
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će steći temeljne spoznaje o pedagoškim i organizacijskim konceptima školskog sustava, povezanosti odgojno-obrazovnog rada i društvenog okružja te će steći znanja o osnovnim načelima funkcioniranja i djelovanja školske ustanove s posebnom usmjerenošću na pedagoške odnose u školi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Školska pedagogija - temeljni pojmovi i određenja.
 3. Školska administracija. Zakon o školstvu.
 4. Školsko ozračje i kultura škole.
 5. Implicitne pedagogije odgojno-obrazovnih djelatnika.
 6. Međuvršnjački odnosi u školskoj i razrednoj hijerarhiji.
 7. Odnosi među djelatnicima u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Odnosi između učitelja i učenika
 8. Suradnički odnosi doma i škole- prepreke i kočnice suradnje.
 9. Školski pedagog i nastava.
 10. Emocionalne reakcije učenika kao čimbenik kvalitete škole.
 11. Školski savjetodavni rad pedagoga.
 12. Prostor kao čimbenik odgojno-obrazovnog djelovanja.
 13. Škola u bolnici - terenska nastava.
 14. Škola u prirodi - terenska nastava.
 15. Analiza rezultata i zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. imenovati i definirati područja školske pedagogije
 2. razlikovati ozračje i kulturu škole te se služiti instrumentima za njihovu identifikaciju
 3. prepoznati implicitne pedagogije odgojno-obrazovnih djelatnika
 4. analizirati međuvršnjačke odnose u razrednom odjelu
 5. analizirati odnose među odgojno-obrazovnim djelatnicima
 6. savjetodavno razgovarati s učenicima i učiteljima na zadanu temu
 7. služiti se školskom pedagoškom dokumentacijom
 8. razlikovati vrste praćenja nastave
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, pedagoška radionica.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij (2), seminarski rad - pedagoška radionica, aktivnost na nastavi, pismeni ispit i/ili usmeni.

Obavezna literatura
 1. Bilić,V; Bašić,S. (ur.) (2016). Odnosi u školi. Zagreb: UF.
 2. Jurić, V. (2002 ). Metodika rada školskog pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Opić,S; Bilić,V; Jurčić,M. (ur.) (2015). Odgoj u školi. Zagreb:UF. (odabrana poglavlja).
 4. Kolak, A. (2010). Sociometrijski status učenika u razrednom odjelu i školskoj hijerarhiji.Pedagogijska istraživanja. 7; 2; 243-254 .
 5. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Dopunska literatura
 1. Vrcelj,S. (2000). Školska pedagogija. Rijeka: FF.
 2. Domović, V. (2004). Školsko ozračje i učinkovitost škole. JAstrebarsko: Naklada Slap.
 3. Kolak, A. (2013). Školska kultura kao čimbenik kvalitete škole .Pedagogija i kultura - teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti . Hrvatić, N ; Klapan, A (ur.). Zagreb : HPD, 226-238.
 4. Matijević, M. (ur.) (2017). Nastava i škola za net-generacije. Zagreb: UF. (odabrana poglavlja).
 5. Armstrong, T. (2008). Najbolje škole. Zagreb: Educa.
 6. Kolak, A; Markić,I. (2018). Moj razred - didaktički materijal namijenjen poboljšanju međuvršnjačkih odnosa u razrednom odjelu. Zagreb: KO-MA.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar