Naziv
Španjolski jezik 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
4
Šifra
95328
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini B1 s elementima B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Upoznavanje s planom i programom; ponavljanje usvojenih gramatičkih struktura i vještina u kolegijima Španjolski jezik 1 i Španjolski jezik 2; shema vrijednosti glagolskih vremena indikativa; uporaba prezenta i konstrukcije estar + gerund.
 2. 2. tjedan: Kontrastna uporaba glagolskih vremena indikativa za izricanje prošle radnje (pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto); vježbe usmenog i pismenog izražavanja; gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 3. 3. tjedan: Kontrastna uporaba glagolskih vremena za izricanje buduće radnje (futuro absoluto; antefuturo, futuro hipotético, antefuturo hipotético) vježbe usmenog i pismenog izražavanja; gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura
 4. 4. tjedan: Obrada teksta I (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 5. 5. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 6. 6. tjedan: Pasivne rečenice (voz pasiva, pasiva refleja, oraciones impersonales); gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 7. 7. tjedan: Osobne zamjenice (ponavljanje, proširivanje, sistematizacija); uporaba zamjenice SE; gramatički zadaci
 8. 8. tjedan: Uporaba glagola SER i ESTAR (ponavljanje, proširivanje, sistematizacija) “verbos de cambio” vježbe usmenog i pismenog izražavanja; gramatički zadaci
 9. 9. tjedan: Obrada teksta II (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 10. 10. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 11. 11. tjedan: Sintaktička analiza jednostavne rečenice
 12. 12. tjedan: Glagolski načini (indikativ, konjunktiv, imperativ); usporedba glagolskih vremena indikativa i konjunktiva; gramatički zadaci.
 13. 13.tjedan: Upravni i neupravni govor; gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičk struktura.
 14. 14. tjedan: Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 15. 15. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja. (Pored tri teksta koja će se obrađivati na satu studenti su dužni samostalno obraditi još jedan tekst – novinski članak ili kratki literarni tekst)

Ishodi učenja
 1. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 2. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 4. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
 5. Student će moći razviti kognitivne kompetencije, razlikovati ulogu jezika u društvu, identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima.
 6. Student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 7. Student će moći pokazati poznavanje društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada graðe.
Metode podučavanja
Vježbe, predavanja, samostalni zadaci, multimedija i mreža, domaći uradak.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, izvršavanje domaćih uradaka, 3 kolokvija tijekom semestra, završni pismeni ispit i usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. Vojmir Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 2. Leonardo Gómez Torrego: Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid, 2000.
 3. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 4. Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
Dopunska literatura
 1. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.
 2. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1975.
 3. Gramática práctica de español para extranjeros, SGEL, Madrid, 2000.
 4. RAE Esbozo de una gramática de la lengua española, Madrid
 5. Ramón Sarmiento: Gramática progresiva, SGEL, Madrid, 2001.
 6. Francisco Matte Bon: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 7. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2004.
 8. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 9. Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 10. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar