Naziv
Španjolski jezik 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
4
Šifra
95334
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Upoznavanje s planom i programom. Ponavljanje i sistematizacija obrađenog gradiva u kolegiju Španjolski jezik 3
 2. 2. tjedan: Imenska zavisna rečenica (veznici, uporaba indikativa i konjunktiva) Imenska zavisna rečenica (indirektna upitna rečenica); Odnosne zamjenice; gramatički zadaci; vježbe usmenog i pismenog izražavanja
 3. 3. tjedan: Pridjevska zavisna rečenica (Odnosne zamjenice uporaba indikativa i konjunktiva); gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura
 4. 4. tjedan: Obrada teksta I (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 5. 5. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja
 6. 6. tjedan: Priložne zavisne rečenice: vremenske, mjesne, načinske (veznici, uporaba indikativa i konjunktiva) gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 7. 7. tjedan: Priložne zavisne rečenice: posljedične, poredbene, (veznici, uporaba indikativa i konjunktiva) gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 8. 8. tjedan: Obrada teksta II vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 9. 9. tjedan: Priložne zavisne rečenice: uzročne, namjerne, (veznici, uporaba indikativa i konjunktiva) gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 10. 10. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 11. 11. tjedan: Priložne zavisne rečenice: dopusne, (veznici, uporaba indikativa i konjunktiva) gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 12. 12. tjedan: Priložne zavisne rečenice: pogodbene, (veznici, uporaba indikativa i konjunktiva) gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 13. 13. tjedan: Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst). Infinitiv, gerund, particip u zavisnoj rečenici
 14. 14. tjedan: Uporaba indikativa i konjunktiva u zavisnim rečenicama, veznici – sistematizacija; sintaktička analiza složene rečenice
 15. 15. tjedan: Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja. (Pored tri teksta koja će se obrađivati na satu studenti su dužni samostalno obraditi još jedan tekst – novinski članak ili kratki literarni tekst)

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati funkcije uporabe određenih jezičnih registara u književno-umjetničkom tekstu i odrediti značenjsku vrijednost određenog stila, razviti kognitivne kompetencije, razlikovati ulogu jezika u društvu, identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima, razviti se u obrazovane osobe, sposobne samostalno promišljati, doći do informacije i upotrijebiti je; te u dobre predavače i istraživače koji mogu svojim znanjem pridonijeti svom budućem poslu.
 2. Student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao.
 3. Student će moći pokazati poznavanje društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada graðe
 4. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 5. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 6. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
Metode podučavanja
Vježbe, predavanja, samostalni zadaci, multimedija i mreža, domaći uradak.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, izvršavanje domaćih uradaka, 3 kolokvija tijekom semestra, završni pismeni ispit i usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. Vojmir Vinja: Gramatika španjolskog jezika , Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 2. Leonardo Gómez Torrego: Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid, 2000.
 3. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 4. Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
Dopunska literatura
 1. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1975.
 2. Gramática práctica de español para extranjeros, SGEL, Madrid, 2000.
 3. RAE Esbozo de una gramática de la lengua española, Madrid
 4. Ramón Sarmiento: Gramática progresiva, SGEL, Madrid, 2001.
 5. Francisco Matte Bon: Grámatica comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 6. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2000.
 7. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 8. Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana
 9. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 10. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen i dr.
 11. Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos
 12. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar