Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117946
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na španjolskom jeziku.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija.
 2. Osnovna pravopisna pravila (izgovor i naglasci). Predstavljanje.
 3. Imenice, pridjevi i osobne zamjenice. Španjolski jezik i kultura zemalja u kojima je on službeni jezik (rad na jednostavnom tekstu).
 4. Imenice, pridjevi i osobne zamjenice. Radi čega učimo španjolski jezik (rasprava kroz jednostavan razgovor).
 5. Prezent pravilnih glagola. Osnovni vokabular vezan uz sveučilišno okruženje.
 6. Studiranje u Argentini i osnovna obilježja Argentine (tekst, video, rasprava).
 7. Posvojni pridjevi. Osobni odnosi - vokabular vezan uz obitelj i fizička i karakterna obilježja osoba.
 8. Značajne osobe iz kultura zemalja španjolskog govornog područja (kroz tekstove, video, igre).
 9. Glagol "gustar" i njemu slični, oblik i uporaba. Osobne zamjenice - indirektni objekt. Vokabular vezan uz slobodno vrijeme.
 10. Prezent nepravilnih glagola. Oblik i uvježbavanje kroz različite zadatke.
 11. Studiranje u Čileu i osnovna obilježja Čilea (tekst, video, rasprava). Obavezna zadaća koja se predaje na Omegu.
 12. Božićni i novogodišnji običaji u Španjolskoj i zemljama španjolskog govornog područja - tekstovi i zadaci tematski vezani uz običaje kroz koje ponavljamo naučeno gradivo.
 13. Španjolska: geografija, povijest, jezici (tekst, video, rasprava).
 14. Ponavljanje gradiva kroz predstavljanje druge osobe.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Student će moći koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku;
 2. upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama;
 3. čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno prvensteno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi);
 4. izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala;
 5. prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. E. Narvajas Colón, M. Suárez Lasierra, Pilar Pérez Cañizares, B. Gallego Giráldez: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A1, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
 2. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
 2. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
 3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
 4. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2014.
 5. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar