Naziv
Talijanska leksikologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52697
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje procesa evolucije talijanskoga leksičkog sustava i suvremenih razvojnih tendencija standardnoga talijanskog jezika.
Sadržaj
 1. Komponente talijanskoga leksika.
 2. Promjene u okviru latinskoga leksičkog fonda.
 3. Leksikalizacija i gramatikalizacija u talijanskome jeziku.
 4. Posuđenice - neposredna i daleka etimologija, jezično posredovanje.
 5. Etimološki slojevi talijanskoga jezika: jezici davatelji.
 6. Latinizmi i alotropija u talijanskome jeziku.
 7. Prilagodba posuđenica u talijanskome jeziku: fonološka i morfosintaktička razina.
 8. Usporedba morfosintaktičke prilagodbe posuđenica u talijanskom i hrvatskom jeziku.
 9. Semantička prilagodba posuđenica. Prilagodba paretimološkom preoblikom.
 10. Lažni parovi. Leksička divergencija vs. leksička konvergencija. Europeizmi.
 11. Pseudoposuđenice. Unutarnje posuđenice.
 12. Leksički kalk: prevedenice i semantičke posuđenice.
 13. Leksičke praznine i katakreza. Deonomastika.
 14. Deonomastički postupci: antonomazija, metonimija, elipsa.
 15. Leksička preobrazba (konverzija). Naznaka tvorbenih postupaka.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvističku aparaturu na razini leksika i primijeniti je u leksikološkoj analizi talijanskoga jezika
 2. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati komponente talijanskoga leksika i njihove promjene usporedbom odabranih dijelova leksičkoga korpusa iz talijanskih rječnika s početka 20. i 21. stoljeća
 3. navesti i komentirati osnovne komponente talijanskoga jezika i njegove etimološke slojeve
 4. identificirati i komentirati temeljne procese koji dovode do promjena u talijanskome leksičkom sustavu
 5. navesti i objasniti suvremene razvojne tendencije u leksiku standardnoga talijanskog jezika
 6. razlikovati načine prilagodbe posuđenica u talijanskome jeziku u usporedbi s hrvatskim
Metode podučavanja
predavanja, power point prezentacija, seminarska izlaganja, seminarski rad, diskusija
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, dva kolokvija ili pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Marello, C., Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari, Bologna, Zanichelli, 1996.
 2. Dardano, M., Manualetto di linguistica italiana, Bologna, Zanichelli, 1996. (poglavlje ''Il lessico'')
 3. Tekavčić, P., Grammatica storica dell'italiano. Vol III: Lessico, Bologna, Il Mulino, 1980.
 4. Zolli, P., Parole straniere, seconda ediz. a cura di F. Ursini, Bologna, Zanichelli, 1995.
Dopunska literatura
 1. M. Cortelazzo, ''Etimologia e storia del lessico'', u. G.Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 401-419.
 2. Serianni, L. / Trifone, P. (ur.), Storia della lingua italiana. Volume terzo: Le altre lingue, Torino, Einaudi, 1994j, str. 671-879..
 3. Dardano, M., ''Lessico e semantica'', u Alberto A. Sobrero (ur.), Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, Bari, Laterza, 1993, str. 291-370.
 4. Stati, S., ''Lessicologia e semantica'', u Lexikon der Romanistischen Linguistik, u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt, IV / Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 83-93.
 5. Ljubičić, M. Posuđenice i lažni parovi. Talijanski,hrvatski i jezično posredovanje, Zagreb, FF-press, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar