Cilj
Diplomski ispit je alternativni oblik završnosti na jezično-književnom usmjerenju. Diplomskim ispitom su obuhvaćene prevoditeljske kompetencije i gramatika svakoga od studiranih jezika. Student je dužan odabrati po pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila (razgovorni, administrativni, publicistički, znanstveni i književnoumjetnički), prevesti ih na hrvatski te predati prijevod s izvornikom. Pismeni dio komisijskoga ispita sastoji se od gramatičkoga testa (teme/pitanja u prilogu), a usmeni dio od pitanja vezanih uz predane prijevode.
Sadržaj
 1. Konzultacije s nastavnicima odabranog jezika.
 2. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 3. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 4. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 5. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 6. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 7. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 8. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila.
 9. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila i priprema za ispit.
 10. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila i priprema za ispit.
 11. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila i priprema za ispit.
 12. Prijevod pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila i priprema za ispit.
 13. Predaja prijevoda na ocjenjivanje.
 14. Priprema za pismeni i usmeni ispit.
 15. Komisijski pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 2. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 3. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 4. objasniti i kritički tumačiti značajke sociolingvističkih odnosa među pojedinim južnoslavenskim jezicima
 5. kritički prosuđivati osobitosti i značajke južnoslavenskih jezika u okviru poredbenog jezikoslovlja
 6. povezati i smjestiti stečena znanja o južnoslavenskim jezicima u širi, općelingvistički kontekst
 7. prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 8. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 9. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 10. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
 11. kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 12. zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 13. provesti istraživanje i prezentirati zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 15. povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije koje mu omogućavaju poslijediplomski doktorski studij i cjeloživotno obrazovanje
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s nastavnicima iz izabranog južnoslavenskog jezika.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda tekstova iz tri različita funkcionalna stila. Komisijski pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Propisana literatura za odabrani južnoslavenski jezik
 2. Izabrani tekstovi za prijevod.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij