Naziv
Talijanski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78165
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Upute za upotrebu rječnika, vrste rječnika, objašnjenje rječničkih simbola i pojmova, popis kratica, talijanska abeceda. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom.
 2. Upoznavanje sa talijanskim izgovorom i pravopisom. Opće napomene o talijanskoj grafiji, pregled talijanskog grafičkog sustava. Bilježenje naglasaka i rečeničnih znakova.
 3. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Rod, određeni i neodređeni član, pomoćni glagoli essere i avere, usvajanje prvog vokabulara, zadaci i vježbe. Upute za pripremu pisanja prve domaće zadaće.
 4. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenice i pridjevi, množina imenica i pridjeva, glavni brojevi, usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 5. Indikativ prezenta pravilnih glagola prve, druge i treće konjugacije.Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Imenična deklinacija, padežni prijedlozi. Usvajanje novog vokabulara i izraza. Provjera stečenog vokabulara, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 6. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Indikativ prezenta nepravilnih glagola prve, druge i treće konjugacije. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Uvod u prepozicije koje se obrađuju tijekom semestra. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 7. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Indikativ prezenta modalnih glagola. Provjera stečenog znanja i vokabulara kroz organiziranje prve komunikacije na stranom jeziku u obliku dijaloga između studenata podijeljenih u grupe. Kraći dodatni tekst kao prijedlog čitanja za domaću zadaću. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
 8. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Ponavljanje indikativa prezenta kroz provjeru čitanja i razumijevanja teksta zadanog kao prethodna domaća zadaća. Prepozicije. Dodatni tekst kao vježba za stjecanje novog vokabulara i usmene primjene obrađene gramatičke jedinice. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 9. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Konjugacija povratnih glagola u indikativu prezenta, stjecanje i primjena novog proširenog vokabulara kroz gramatičke i leksičke vježbe i zadatke. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 10. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Perfekt i particip prošlih glagola triju konjugacija, perfekt povratnih glagola. Detaljna obrada vježbi i zadataka u obrađenoj lekciji. Kratka vježba prepozicije. Usvajanje novog vokabulara iz neke od svakodnevnih situacija te ponavljanje stečenog vokabulara. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 11. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena kroz vježbe i zadatke. Kraći tekst iz svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Kratka vježba prepozicija. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 12. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Prošlo nesvršeno vrijeme. Vježbe i zadaci radi primjene novoobrađene gramatičke jedinice i utvrđivanje novog vokabulara. Upotreba ilustracija kao poticaj na konverzaciju u kojoj primjenjujemo dosad obrađena glagolska vremena i stečeni vokabular. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 13. Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena leksička i gramatička znanja uz širenje vokabulara. Vježba prepozicije. Provjera stečenog znanja kroz novoponuđeno štivo, uz ilustracije navođenje studenata na međusobne dijaloge i konverzaciju. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 14. Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena leksička i gramatička znanja uz širenje vokabulara. Provjera stečenog znanja kroz novoponuđeno štivo, uz ilustracije navođenje studenata na međusobne dijaloge i konverzaciju. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 15. Provjera prethodne domaće zadaće. Kratki prijevod kao provjera stečenoga znanja. Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica kroz niz vježbi i zadataka u svrhu pripreme za završni semestralni kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Poticanje studenata na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Upotreba slikovnog materijala kao sredstva poticanja konverzacije na stranom jeziku. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala. Poticanje samostalne diskusije na zadanu temu na stranom jeziku.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog znanja kroz pisanje domaćih zadaća, vježbanje usmene konverzacije, čitanje tekstova, pisanje sažetaka tekstova, provjera aktivnog sudjelovanja na nastavi te uspješnog rješavanja pismenih testova na kraju prvog i drugog semestra akademske godine.

Obavezna literatura
 1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
 2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore
 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze
 4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze
 5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma
 6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
Dopunska literatura
 1. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga
 2. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma
 3. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.
 4. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar