Naziv
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131898
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
- uvod u kulturnu animalistiku, posebno književnu animalistiku;
- razvijanje vještina interpretacije te stilske, retoričke i naratološke analize tekstova;
- upoznavanje s relevantnim segmentom talijanske i europske srednjovjekovne književnosti i kulture, bestijarijima i drugim djelima posvećenim životinjama;
- osvještavanje važnosti poznavanja povijesno udaljenih literarnih i kulturnih fenomena za razumijevanje kasnijih, sve do suvremenih;
- razvijanje kritičkog odnosa prema tekstovima, kako književnima, tako i filozofskima, teorijskima i povijesnima;
- upoznavanje s kritičkim metodama specifičnima za kulturnu animalistiku
Sadržaj
 1. Uvod: osnovni pojmovi i metode. Tekstovi talijanskoga srednjovjekovlja i suvremena animalistička istraživanja.
 2. Kulturna animalistika: podrijetlo i područja istraživanja. Terminološki i metodološki problemi discipline u nastajanju. Posebnosti raznih animalističkih pristupa: kritička animalistika i aktivizam, animalistika i filozofija, književna animalistika. Odnos prema drugim područjima i pristupima: filologija, feministička i postkolonijalna kritika, teorija evolucije, zoologija, etologija i zooantropologija.
 3. Izvori srednjovjekovne misli o neljudskim životinjama: Aristotel, Biblija i kršćanska teologija. Razgraničenja i međuovisnosti ljudskog i neljudskog identiteta u srednjem vijeku.
 4. Mogućnosti zoohistorije. Priroda i društvo srednjega vijeka, na primjeru vukova i ljudi. Životinje u srednjovjekovnoj pravosudnoj teoriji i praksi: pitanje neljudskog subjektiviteta. Giordano da Pisa, Novellino, Salimbene de Adam.
 5. Sveci i životinje: hagiografija i kršćanska alegorija. Sveti Franjo Asiški: legende o zaštitniku životinja. I fioretti di san Francesco, Iacopo da Varagine, Domenico Cavalca.
 6. Bestijariji I. Kršćanski bestijariji. Žanrovske odrednice i temeljna struktura. Povijest žanra u srednjemu vijeku. Vrstovni i sinegdohalni pristup životinjama. Libro della natura degli animali (Bestiario toscano), Bestiario moralizzato.
 7. Bestijariji II. “Krnji” bestijariji: između simbolizma i prirodoslovlja. Pojam čudovišnoga u srednjemu vijeku i njegova uloga u definiranju ljudskosti. Liber monstrorum, Brunetto Latini.
 8. Bestijariji III. Mijene kršćanskog bestijarija. Vrstovni registar i interpretativni ključ: 13-stoljetne tendencije domestikacije i posvjetovljenja. Cecco d'Ascoli, Marco Polo.
 9. Bestijariji IV. Ljubavni bestijariji. Prijenos motiva u svjetovnom ključu i talijanska ljubavna zooretorika u drugoj polovici 13. stoljeća.
 10. Basne. Talijanske stihovane basne 13. i 14. stoljeća. Pojedinačno i opće, vrsta i pojedinac, ljudsko i neljudsko: usporedba narativnog modela bestijarija i basni. Bonvesin da la Riva i kršćanska basna. Heraldičke basne.
 11. Životinjska epopeja između pouke i parodije. Status životinjskih (anti)junaka: vrstovna tipizacija i individualizacija. Rinaldo e Lesengrino, Detto del gatto lupesco.
 12. Danteove životinje u Komediji I. Funkcije neljudskoga u spjevu. Životinje Dantea-pripovjedača i Dantea-lika.
 13. Danteove životinje u Komediji II. Vrstovno pitanje i hibridizacija: demoni, čudovišta i zvijeri.
 14. Žive i mrtve životinje: između alegorije, statusnog simbola i trpeze. Neljudska životinjska tijela u različitim kulturnim praksama, od poezije do gastronomije. Antonio Pucci, Immanuel Romano.
 15. Zaključna sinteza. Ljudske i neljudske životinje u srednjemu vijeku i u moderno doba.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija moći: - kritički razmatrati i vrednovati narative, likovne prikaze i druge vrste predočavanja neljudskih životinjskih likova u ljudskim kulturnim i znanstvenim praksama
 2. - prepoznati i kritički vrednovati povijesnu i kulturalnu uvjetovanost različitih vrsta diskursa o životinjama i predočavanja neljudskih bića
 3. - kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim, povijesnim i znanstvenim pojavama, posebno o životinjskom pitanju
 4. - inovirati znanstvenu metodologiju interdisciplinarnim pristupom i primjenom metoda iz srodnih znanstvenih područja
 5. - primijeniti naučene temeljne spoznaje iz književne i kulturne animalistike u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Predavanja; prezentacije Power Point; seminari; analiza književnih, kritičkih, filozofskih i historiografskih tekstova; grupne seminarske rasprave; individualna seminarska izlaganja; mentorstvo pri izradi seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje tijekom seminarskih rasprava i u procesu pripreme usmenih i pisanih studentskih prezentacija; usmeno seminarsko izlaganje; pisani seminarski rad; završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. R. MARCHESINI, L’orizzonte animale, u R. MARCHESINI – K. ANDERSEN, Animal Appeal: uno studio sul teriomorfismo, Hybris, Bologna 2003, str. 3-21.
 2. G. DITADI (prir.), I filosofi e gli animali, Isonomia, Este 1994.
 3. L. MORINI (ur.), Bestiari medievali, Einaudi, Torino 1996.
 4. Sacra Scrittura. Genesi 1-3, www.vatican.va/archive/ ita0001/_index.htm.
 5. D. ALIGHIERI, Il Convivio (II, VII, 3-5; II, VIII, 8-16; III, II, 11-19; III, VII, 5-10), ur. G. Busnelli i G. Vandelli, Le Monnier, Firenca 1964, sv. I, str. 149-151, 157-167, 272-279, 332-340.
 6. Novellino e Conti del Duecento, UTET, Torino 1963, str. 63-66.
 7. G. VARANINI i G. BALDASSARRI (ur.), Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento, Salerno Editrice, Rim 1993.
 8. I fioretti di san Francesco. Le considerazioni sulle Stimmate. La vita di frate Ginepro, ur. L. Morini, Rizzoli, Milano 1998.
 9. SALIMBENE DE ADAM, Cronaca, Diabasis, Reggio Emilia 2001.
 10. FRANJO ASIŠKI, Laudes creaturarum, u C. SEGRE – C. OSSOLA (ur.), Antologia della poesia italiana. Duecento, Einaudi, Torino 2005, str. 22-24.
 11. Liber monstrorum, ur. F. Porsia, Dedalo, Bari 1976.
 12. BRUNETTO LATINI, Tresor, ur. P. G. Beltrami, P. Squillacioti, P. Torri i S. Vatteroni, Einaudi, Torino 2007.
 13. M. POLO, Milione / Le divisament dou monde. Il Milione nelle redazioni toscana e franco-italiana, ur. G. Ronchi, Mondadori, Milano 2006.
 14. C. DAVANZATI, Canzoni e sonetti, ur. A. Menichetti, Einaudi, Torino 2004.
 15. C. ANGIOLIERI, Rime, ur. R. Castagnola, Mursia, Milano 1995.
 16. N. SAPEGNO (ur.), Poeti minori del Trecento, Ricciardi, Milano – Napulj 1952.
 17. D. ALIGHIERI, Rime, ur. G. Contini, Einaudi, Torino 1995.
 18. M. VITALE (ur.), Rimatori comico-realistici del Due e Trecento, UTET, Torino 1965.
 19. F. SACCHETTI, Il libro delle rime, ur. A. Chiari, Laterza, Bari 1936.
 20. A. F. MASSERA (ur.), Sonetti burleschi e realistici dei primi due secoli, Laterza, Bari 1920.
 21. G. CONTINI (ur.), Poeti del Duecento, Ricciardi, Milano – Napulj 1960.
 22. D. ALIGHIERI, Divina commedia, razna izdanja.
Dopunska literatura
 1. L. BATTAGLIA, Etica e diritti degli animali, Laterza, Rim – Bari 1999.
 2. P. CAVALIERI, La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
 3. P. CAVALIERI – P. SINGER (ur.), The Great Ape Project. Equality beyond Humanity, St. Martin’s Griffin, New York 1996.
 4. J. DUNAYER, Specizam, Dvostruka duga – Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec – Zagreb 2009.
 5. Ch. PATTERSON, Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust, Genesis, Zagreb 2005.
 6. P. SINGER, Oslobođenje životinja, Ibis grafika, Zagreb 1998.
 7. N. VISKOVIĆ, Životinja i čovjek. Prilog kulturnoj zoologiji, Književni krug, Split 1996.
 8. G. SILVESTRI, Gli animali nella Bibbia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.
 9. M. P. CICCARESE (ur.), Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano, Edizioni Dehoniane EDB, Bologna 2007.
 10. R. DELORT, L’uomo e gli animali dall’età della pietra a oggi, Laterza, Rim – Bari 1987.
 11. V. FUMAGALLI, Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 1994.
 12. M. PASTOUREAU, Medioevo simbolico, Laterza, Rim – Bari 2005.
 13. E. P. EVANS, The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, Kessinger, Whitefish 2006 (pretisak 1. izd. Faber and Faber, London – Boston 1906).
 14. M. PASTOUREAU, Animali celebri. Mito e realtà, Giunti, Firenca – Milano 2010.
 15. C. DI GIROLAMO (ur.), La letteratura romanza medievale. Una storia per generi, Il Mulino, Bologna 1994.
 16. F. ZAMBON, L’alfabeto simbolico degli animali, Carocci, Rim 2003.
 17. R. WITTKOWER, Allegory and the Migration of Symbols, Thames and Hudson, New York 1987.
 18. L. OLSCHKI, L’Asia di Marco Polo, Civelli, Firenca 1957.
 19. MARIA DI FRANCIA, Favole, ur. R. Morosini, Carocci, Rim 2006.
 20. H. R. JAUSS, Alterità e modernità della letteratura medievale, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
 21. S. HUSIĆ, Allegoria e conoscenza nel ‘Detto del gatto lupesco’, «Studia romanica et anglica zagrabiensia» (SRAZ), sv. LIII, 2008, str. 123-151.
 22. G. CELLI i A. VENTURELLI, Gli animali nella ‘Divina Commedia’ (tra fantasia e realtà), u P. BOYDE i V. RUSSO (ur.), Dante e la scienza, Longo, Ravenna 1995, str. 109-117.
 23. R. Th. HOLBROOK, Dante and the Animal Kingdom, Kessinger, Whitefish 2006 (pretisak 1. izd. The Columbia University Press – Macmillan, New York – London 1902).
 24. S. HUSIĆ, Identità animali nella ‘Commedia’ dantesca: tassonomia e interpretazione, u Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario, ur. Éva Vígh, Aracne, Rim 2011, str. 173-183.
 25. S. HUSIĆ, Danteova životinjska ‘Komedija’, u Književna životinja. Kulturni bestijarij II, ur. S. Marjanić i A. Zaradija Kiš, Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2012, str. 389-415.
 26. G. LEDDA, Il bestiario dell'aldilà. Gli animali nella Commedia di Dante, Longo, Ravenna, 2019.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar