Naziv
Teatrologija i dramatologija: Metateatar
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
132092
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Rasvijetliti teorijske, kazališno-povijesne, funkcionalne i tematske aspekte dramaturške procedure teatra u teatru, kao i ostalih primjera izravnog skretanja pozornosti na kazališni medij u okvirima istoga toga medija. Nakon što se pozabavimo studijem fenomena autoreferencijalnosti u književnosti uopće, obrazložit ćemo specifičnosti koje u tome smislu pokazuje dramsko-kazališna autoreferencijalnost, napose njezine «metalepse» (Genette) te analizirati pojedine povijesne primjere očitovanja te procedure, od Plautova «metateatra» do suvremenih primjera. Kolegij je teatrološkog smjera, no uvidom u fenomen umjetničke autoreferencijalnosti ostvaruje priključak i s teorijom književnosti
Sadržaj
 1. Uvod u pojam i predmet «metateatra»: implicitni ili eksplicitni, izvedbeni ili dramaturški, tragički ili komički obrazac?
 2. Metafikcija, autoreferencija, transmedijalnost u teoriji proze
 3. Drama i uspostava umetnutog «kazališnog okvira»:
 4. Začeci: raslojavanje okvira
 5. Srednjovjekovno nasljeđe i maniristička invencija
 6. «Metafore glume» od antičke i srednjovjekovne filozofije do ranonovovjekovne dramaturgije
 7. Grananje metakomunikacijskih funkcija I: kršćansko-alegorijski «teatar svijeta»
 8. Grananje metakomunikacijskih funkcija II: psiho-politička intervencija ili autorefleksivno rođenje subjekta?
 9. Grananje metakomunikacijskih funkcija III: moralno-poetičke apologije i teatar društvene interakcije
 10. Grananje metakomunikacijskih funkcija IV: od pred-prosvjetiteljske utopije do romantičke ironije
 11. Od romantičke ironije do «humorističke» metalepse
 12. Mitski intertekst, postmodernizam i postkolonijalni jaz
 13. Metateatar i historiografska metafikcija
 14. Katastrofična meta-perspektiva ili komički ringišpil?
 15. Test i evaluacija

Ishodi učenja
 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske, dramatološke i teatrološke pojmovne i metodološke aparature
 2. koristiti različite književnoteorijske i dramatološke tradicije, pojmove i metode u analizi strukture dramskoknjiževnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 3. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih dramskih književnosti te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske drame
 4. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 5. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
Metode podučavanja
analiza tekstova, diskusija, usmeno izlaganje, grupni rad
Metode ocjenjivanja
ocjena se formira proporcionalno: 10% dolazak na sat; 10 % priprema i diskusija; 20 % usmeno izlaganje odabranog teorijskog teksta, 30 % pismeni test; 30 % seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Abel, Lionel (1963/2003) Tragedy and Metatheater, Essays on Dramatic Form, London: Holmes and Meier.
 2. Biti, Vladimir (2002) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb: Matica hrvatska (natuknice «»autoreferencijalnost», metafikcija», «medij»).
 3. Čale Feldman, Lada (1997) Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb: Naklada MD i MH (poglavlja «Teatar u teatru i povijesne poetike», «Pokušaj definicije» i «Pokušaj tipologije»).
 4. Fischer-Lichte, Erika (2010) Povijest drame I i II, Zagreb: Disput.
 5. Peruško, Tatjana (2000) Roman u zrcalu, Zagreb: Naklada MD (poglavlje «Romaneskna samosvijest: pregledi i definicije», 79-110).
 6. Pavis, Patrice (2004) Pojmovnik teatra, Zagreb: Antibarbarus (natuknice «metateatar» i «mise-en-abyme»).
 7. Pfister, Manfred (1998) Drama, teorija i analiza, prev. M. Bobinac, Zagreb: ITI (poglavlje "Slaganje sekvenca na različitim razinama fikcije", 317-330).
 8. Ubersfeld, Anne (1982) Čitanje pozorišta, prev. M. Miočinović, Beograd: Vuk Karadžić. (poglavlje poglavlja "Šest funkcija", 33-34 i "Poricanje - iluzija", 36-43)
Dopunska literatura
 1. Armstrong, Philip (1996) «Watching Hamlet Watching: Lacan, Shakespeare and the mirror/stage», u: Alternative Shakespeares, vol. 2, ur. T. Hawkes, London and New York: Routledge.
 2. Beus, Yfen (2007) «Self-Reflexivity in the Play-within-the-Play and its Cross-Genre Manifestation» u: The Play within the Play, The Performance of Meta-theatre and Self-Reflection, Amsterdam-New York: Rodopi, 15-26.
 3. Curtius, Ernst Robert (1971) Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb: Matica hrvatska (poglavlje «Metafore glume», 147-153).
 4. Čale, Morana (1993) Demiurg nad tuđim djelom, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. (poglavlje "Pregled povijesti pojma 'intertekstualnost'", 17-46).
 5. Fiore, Robert L. (1972) «Calderon's El gran teatro del mundo: An Ethical Interpretation», Hispanic Review, Vol.40, br. 1, 40-52.
 6. Genette, Gérard (2006) Metalepsa, Zagreb: Disput.
 7. Goffman, Erving (1974) «Introduction» i «The Theatrical Frame», u: Frame analysis, An Essay on the Organization of the Experience, Cambridge, Massachussets: Harvard University Press
 8. Greiner, Bernhard (2007) «The Birth of the Subject out of the Spirit of the Play within the Play: The Hamlet Paradigm», u: The Play within the Play, The Performance of Meta-theatre and Self-Reflection, Amsterdam-New York: Rodopi, 3-14.
 9. Guest, Michael (1995) «Act of Creation in Beckett's Catastrophe», Reports of Faculty of Liberal Arts, Shizuoka University, Vol. 31, internetska stranica www.levity.com/corduroy/beckettc.htm
 10. Hraste, Katarina (1991) "O dijakronijskom aspektu strukture Venere i Adona", Mogućnosti, br. 8-9-10, str. 825-839.
 11. Keblowska-Lawniczak, Ewa (2004) The Visual Seen and Unseen: Insights into Tom Stoppard's Art, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego (poglavlje III, «Denigration of Vision in Rosencrantz and Guildenstern are Dead: Legitimation Crisis and the Field of Desire», 105-132).
 12. Kluge, Sophie (2008) «Calderon's Anti-tragic Theater: The Resonance of Plato's Critique of Tragedy in Calderon's La Vida es Sueňo», Hispanic Review, Vol. 76, br. 1, 19-52, članak dostupan u internetskoj bazi Project MUSE.
 13. Machiedo, Višnja (2001) «Marivaux na licu svoga naličja», u: Marivaux, Pierre, Raspra, prev. V. Machiedo, Rijeka. Adamić: DHK, HNK Ivana pl. Zajca.
 14. Moore, Timothy J. (1998) The Theater of Plautus, Playing to the Audience, Austin: University of Texas Press (poglavlja «Actors and Spectators» i «Characters and Spectators», 8-49)
 15. Schwanitz, Dieter (1990) Teorija sistema i književnost, prev. S. Muhamedagić, Zagreb: Naklada MD, (poglavlje «Drama», 91-117)
 16. Szondi, Peter (2001) Teorija moderne drame, Zagreb: ITI, (Poglavlja "Uvod", "Drama" i "Pokušaji rješavanja - Komad o nemogućnosti drame", 7-18, 106-111).
 17. Žmegač, Viktor (1994) Književnost i filozofija povijesti, Zagreb: Filozofska istraživanja.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar