Naziv
Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118558
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U kolegiju se raspravlja o jezičnim obilježjima i odjelitim diskurzivnim modalitetima dramskog predloška, napose o dinamici pisano-usmeno, ali i dramsko-epsko-lirsko koje su mu svojstvene – o dramskom naslovu, popisu likova, prologu, epilogu, didaskalijama i njihovim funkcionalnim i stilskim svojstvima, govornim činovima, diskursu lika, situaciji iskazivanja, dijalogu kao nositelju didaskalijskih naputaka, radnje i karakterizacije, sekvencijalizaciji dijaloške razmjene, monologu, obraćanju publici, govoru u stranu, stihu i prozi, performativu,»jezičnoj situaciji», izrečenom i neizrečenom, adaptaciji i prijevodu te dramskim specifičnostima intertekstualnih, citatnih i autorefleksivnih jezičnih procedura. Rad se temelji ne samo na ponuđenoj teorijskoj literaturi nego i na odabranim izvacima iz dramske literature različitih razdoblja, te mu je cilj snalaženje studenata u povijesnim izmjenama jezičnih obilježja dramskog teksta, kao i uvid u njihovu promjenjivu estetsku funkciju u kazališnom procesu.

Sadržaj
 1. Uvod – upoznavanje s obvezama, načinom rada, literaturom i problematikom kolegija
 2. «Pismo» naprama «govoru» drame
 3. Dramski «jezik» i scensko «pismo»
 4. Dramski paratekst, „glavni“ i „pomoćni“ tekst
 5. Dramsko-epsko-lirsko
 6. Epske komunikacijske strukture u drami
 7. Kolokvij I
 8. «Govor» u drami
 9. „Govor“ lika
 10. Monološki iskazi
 11. Dijaloška razmjena I
 12. Dijaloška razmjena II
 13. Od «jezične situacije» do jezične autorefleksivnosti
 14. Dramski tekst i njegov intertekst
 15. Test i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati dramske tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom i kazališnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. primijeniti književnoznanstvene i teatrološke pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih dramskih vrsta hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih dramskih književnosti
 3. uočiti i razlikovati oblike i stilove odnosa između dramskog teksta i izvedbe karakteristične za pojedina povijesna razdoblja i područja zapadnjačkog kazališta
 4. primijeniti dramatološku i teatrološku terminologiju u analizi procesa koji vodi od dramskog teksta do pripreme i izvedbe kazališne predstave
Metode podučavanja
analiza teksta, usmeno izlaganje, rad u grupi
Metode ocjenjivanja
ocjena se formira proporcionalno: 10 % dolazak na sat, 10 % priprema i sudjelovanje u diskusiji, 20 % izlaganje teorijskog teksta, 30 % pismeni ispit, 30 % seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Elis-Fermor, Una (1981) «Jedan tehnički problem: otkrivanje neizrečenih misli u drami», u: Moderna teorija drame, ur. M. Miočinović, Beograd: Nolit, str. 293-318.
 2. Ibersfeld, Anne. 1982. Čitanje pozorišta, Beograd: GRO KULTURA (str. 11-20 i 191-230).
 3. Ingardern, Roman (1981) «O funkciji govora u pozorišnoj predstavi», u: Moderna teorija drame, ur. M. Miočinović, Beograd: Nolit, 244-263.
 4. Inkret, Andrej (1987) Predmet i princip dramaturgije, Novi Sad: Sterijino pozorje (3., 4., 5. i 6. poglavlje)
 5. Mukaržovski, Jan (1981) «Dve studije o dijalogu», u: Moderna teorija drame, ur. M. Miočinović, Beograd: Nolit, 264-292.
 6. Pavis, Patrice. 2004. Pojmovnik teatra, Zagreb: Antibarbarus (odabrani pojmovi).
 7. Pavličić, Pavao. 1985. Drama u stihu i stih u drami, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti i Sveučilišna naklada Liber (1. poglavlje).
 8. Pfister, Manfred. 1998. Drama, teorija i analiza, Zagreb: ITI (1., 2. i 4. poglavlje).
Dopunska literatura
 1. Herman, Vimala. 1995. Dramatic discourse. Dialogue as Interaction in Plays, London and New York: Routledge.
 2. Katnić-Bakaršić, Marina. 2013. Stilistika dramskog diskursa.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar