Naziv
Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
145566
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studente upoznati s poviješću žanra tragedije, kao i s ključnim teorijama što su pratile njegove mijene i mijene interpretacijskih paradigmi. Govorit će se o antičkoj tragediji, njezinim izvedbenim i dramaturškim komponentama, napose o njezinoj teorijskoj formulaciji u Aristotela i kasnijoj sudbini žanra u daljnjim dramsko-kazališnim, ali i filozofskim, političkim, psihoanalitičkim, književno-antropološkim i feminističkim tumačenjima. Primarni korpus sročen je s obzirom na uporabu antičkih tema u renesansi i klasicizmu, pokušaje revitalizacije tragedije u povijesnoj dramatici 19. stoljeća te na reinterpretacije antičkih predložaka u 20. stoljeću. Studenti će vježbati uočavati strukturni kontinuitet žanra, uspoređivati antički predložak i otklone od njega, svojedobne normativne poetike i suvremene vizure.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij - upoznavanje studenata s pravima i obvezama; uvod u problematiku kolegija: o "rođenju", "životu" i "smrti" tragedije (Nietzsche, Frye, Steiner, Menke)
 2. Eshil, Orestija - izvedbena uvjetovanost kompozicijskih obilježja žanra; Eshilovo "političko kazalište" (Gönz-Moačanin, Goldhill)
 3. Aristotel, Poetika - ideja tragičkog modela i njegova strukturna obilježja: mythos, tragički junak, tragička radnja, tragička krivnja, peripetija, anagnoriza, katarza (Belfiore)
 4. Sofoklo, Kralj Edip - antropološko čitanje (Girard)
 5. Euripid, Hekuba - feminističko čitanje (Zeitlin)
 6. Renesansna tragedija - povrat antici i renesansna tumačenja Aristotela (Giraldi Cinzio); hrvatski primjer: Držić, Hekuba (Čale)
 7. Shakespeare, Hamlet – antički ritualni (Fergusson) ili psihoanalitički podtekst (Jones)?
 8. Kolokvij I
 9. Shakespeare, Koriolan - "humanistički esencijalizam" (Bradley) naspram kulturnom materijalizmu (Dollimore)
 10. Corneille, Horacije - od baroka do klasicizma, novo tumačenje pravila (Corneille, Boileau)
 11. Racine, Fedra – strukturalistička kontroverza (Goldman, Barthes)
 12. Goethe, Ifigenija na Tauridi – romantičarski antički naspram Shakespeareovom modelu (Hegel); hrvatski primjer: Demeter, Teuta (Badurina)
 13. Anouilh, Antigona - "pljesniva mitologija" modernističke tragike (Steiner, 9. poglavlje); hrvatski primjer: Matković, Heraklo
 14. Kane, Fedrina ljubav – postmodernistički povrat (Moffesoli); hrvatski primjer: Sajko, Medeja
 15. Kolokvij II

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske i kazališnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. primijeniti književnoteorijske i kazališnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture dramskih tekstova
 3. analizirati dramske tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju
 4. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
Metode podučavanja
analiza teksta, diskusija, usmeno izlaganje
Metode ocjenjivanja
ocjena se formira proporcionalno: 10 % dolazak na sat, 10 % priprema i sudjelovanje u diskusiji, 20 % izlaganje teorijskog teksta, 30 % pismeni ispit, 30 % seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Aristotel (1983) O pjesničkom umijeću, prev. i komentar Z. Dukat, Zagreb: August Cesarec.
 2. Frye, Northrop (2000) "Teorija mita: uvod" i "Mit jeseni: tragedija", u: Anatomija kritike: četiri eseja, prev. Giga Gračan, Zagreb: Goldenmarketing.
 3. Menke, Christoph (2016) Prisutnost tragedije: ogled o sudu i igri, preveo D. Davidović, Beograd: Beogradski krug & Zagreb: Multimedijalni institut.
 4. Nietzsche, Friedrich (1983) Rođenje tragedije, prev. V. Čičin-Šain, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 5. Steiner, George (1979) Smrt tragedije, prev. Giga Gračan, Zagreb: Cekade.
Dopunska literatura
 1. Badurina, Natka (2014) Utvara kletve, Zagreb: Disput (poglavlja „Sublimno i tragični žanr – Pitanje tragedije u devetnaestom stoljeću“ i „(Ne)ukroćena sublimnost Demetrove Teute“, 15-24 i 154-163).
 2. Barthes, Roland (1979) "Rasinov čovek", u: Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit.
 3. Belfiore, Elisabeth (2000) „Elements of tragedy“. U: A Companion to Aristotle. Ur. G. Anagnostopulous, London: Blackwell, 628-642.
 4. Boileau, Nicolas (1982) Pjesničko umijeće (treće pjevanje), Split: Logos.
 5. Bradley, A. C (1984) "Suštastvo Šekspirove tragedije", u: Teorija tragedije, ur. Z. Stojanović, Beograd: Nolit, 557-580.
 6. Corneille, Pierre (1976) "Rasprava o tri jedinstva: radnje, vremena i mesta" i "Studija o Horaciju", u: Teorija drame, renesansa i klasicizam, ur. J. Hristić, Beograd: Univerzitet umetnosti, 438-449 i 463-466.
 7. Čale, Frano (1987) "Hekuba", u: Držić, Djela, prir. F. Čale, 128-146.
 8. Dollimore, Jonathan (2004) "Coriolanus (c. 1608): "The Chariot Wheel and its Dust", u: Radical tragedy, Religion, Ideology and Power in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries, London: MacMillan, 218-230.
 9. Fergusson, Francis (1970) Suština pozorišta (poglavlje «Hamlet, kraljević Danske: analogija radnje»), Beograd: Nolit, 135-192
 10. Giraldi Cinzio, Giambattista (1976) "Pismo o tragediji" i "Rasprava o sastavljanju komedija i tragedija", u: Teorija drame, renesansa i klasicizam, ur. J. Hristić, Beograd: Univerzitet umetnosti, 72-87.
 11. Girard, René (1990) "Edip i zadušna žrtva", u: Nasilje i sveto, Novi sad: Književna zajednica Novog sada, 77-97.
 12. Goldhill, Simon (2000/2014) „Građanska ideologija i problem razlike: politika eshilovske tragedije, još jednom“. U: Politika tragedije, ur. A. Stević, Beograd: Službeni glasnik, 205-236.
 13. Goldman, Lucien (1984) "Struktura Rasinove tragedije", u: Teorija tragedije, ur. Z. Stojanović, Beograd: Nolit, 581-599.
 14. Gonz-Moačanin, Klara (2002) "Grčka tragedija", u: Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 15. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1984) "O tragediji", u: Teorija tragedije, ur. Z. Stojanović, Beograd: Nolit, 38-57.
 16. Jones, Ernest (2001) "Hamlet i Edip", u: Treći program hrvatskog radija 59, 206-215.
 17. Lehmann, Hans-Thiess (2013) „A Future for Tragedy? Remarks on the Political and the Postdramatic“, u: Postdramatic Theatre and the Political, ur. K. Jurs-Munby, J. Caroll i S. Giles, London: Bloomsbury, 87-110.
 18. Moffesoli, Michel (2004) “The Return of the Tragic in Postmodern Societies”, New Literary History, Vol 35, br. 1, 133-149.
 19. Zeitlin, Froma (1996) "The Body's Revenge: Dionysos and tragic Action in Euripides Hekabe", u: Playing the Other, Gender and Society in Classical Greek Literature, Chicago and London: The University of Chicago Press, 172-218.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar