Naziv
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
97203
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij će uvesti studente u osnove teorije kazališta kroz povijesni pregled ključnih poetika i teorija od Aristotela do 20. stoljeća, prateći promjene u shvaćanju i dominaciji konstitutivnih elemenata kazališnog čina-djela.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Antičke poetike (Aristotel, Horacije)
 3. Poetike u renesansi i klasicizmu (Castelvetro, Boileau, Corneille)
 4. G. E. Lessing: Hamburška dramaturgija / D. Diderot: Paradoks o glumcu
 5. V. Hugo: Predgovor "Cromwellu"
 6. F. Nietzsche: Rođenje tragedije / Gesamtkunstwerk R. Wagnera
 7. Tijelo i scenografija: A. Appia / E. G. Craig
 8. "Sistem" K. S. Stanislavskog
 9. Biomehanika V. E. Mejerholjda
 10. Kazalište okrutnosti A. Artauda
 11. Epsko kazalište B. Brechta
 12. Siromašno kazalište J. Grotowskoga
 13. Kazališna antropologija (Barba)
 14. Komentari pismenih radova; zaključivanje kolegija
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. uočiti i razlikovati oblike i stilove izvedbe, kategorije kazališnih organizacija, specijalizirane kazališne građevine i publike karakteristične za pojedina povijesna razdoblja i područja zapadnjačkoga kazališta
 2. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 3. opisati relevantne preodukcijske teorije, imenovati njihove autore te primijeniti njihove koncepte
 4. primijeniti teatrološku terminologiju u opisu kazališne predstave
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Beker, Miroslav (ur.) (1979), Povijest književnih teorija, Zagreb: SNL (odabrana poglavlja)
 2. Batušić, Nikola (1991), Uvod u teatrologiju, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
 3. Carlson, Marvin (1996-97), Kazališne teorije I-III, Zagreb: Hrvatski centar ITI (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Brown, John Russell ur. (1997), The Oxford Illustrated History of Theatre, Oxford – New York: Oxford University Press
 2. Pavis, Patrice (2004), Pojmovnik teatra, Zagreb: ADU - CDU – Antibarbarus
 3. Aristotel (1983), O pjesničkom umijeću, Zagreb
 4. Boileau, Nicolas (1975), Pjesničko umijeće, Zagreb
 5. Gothold Ephraim Lessing (1950), Hamburška dramaturgija, Zagreb: Zora
 6. Diderot, Denis (1958), Paradoks o glumcu, Zagreb: Zora
 7. Friedrich Nietzsche (1997), Rođenje tragedije, Zagreb: Matica hrvatska
 8. Craig, Edward Gordon (1980), O umjetnosti kazališta, Zagreb: CEKADE
 9. Stanislavski, K. S. (1991), Rad glumca na sebi I-II, Zagreb: CEKADE
 10. Mejerholjd, V. E.: O pozorištu, Beograd, Nolit 1976.
 11. Artaud, Antonin (2000), Kazalište i njegov dvojnik, Zagreb: Hrvatski centar ITI
 12. Brecht, Bertolt (1979) Dijalektika u teatru, Beograd: Nolit
 13. Grotowski, Jerzy (1976) Ka siromašnom pozorištu, Beograd
 14. Barba, Eugenio i Savarese, Nicola (1996), Tajna umetnost glumca, Beograd: FDU
 15. Victor Turner (1989), Od rituala do teatra, Zagreb
 16. Richard Schechner (1988), Performance Theory, New York – London: Routledge
 17. Lehmann, Hans-Thies (2004), Postdramsko kazalište, Zagreb: Akcija

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar