Naziv
Tečaj bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37559
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Program je u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Upoznavanje s osnovama morfološkog i leksičkog sustava bugarskog jezika. Tečaj omogućuje studentima da razviju vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na bugarskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini (A 2). Sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama. Razumijevanje jednostavnih tekstova. Pravilno prevođenje jednostavnih tekstova na bugarskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Republici Bugarskoj.
Sadržaj
 1. Leksik: Informacije o suvremenom bugarskom jeziku. Bugarska azbuka. Pozdravljanje. Upoznavanje. Gramatika: Osobne zamjenice u nominativu. Glagol »biti« u prezentu.
 2. Leksik: Nazivi zemalja. Gramatika: Uvježbavanje osobnih zamjenica u nominativu i glagola »biti« u prezentu.
 3. Leksik: U sobi. Gramatika: Upitne rečenice s glagolom »biti« i pozitivni i negativni odgovori na njih.
 4. Leksik: Neka osnovna zanimanja. Nazivi zanimanja. Gramatika: Upitne rečenice s česticom li i pozitivni i negativni odgovori na njih.
 5. Leksik: Što je ovo? Predmeti iz našeg svakodnevnog života. Gramatika: Pokazna zamjenica »to/ono«. Imenice – rod i broj. Sadašnje vrijeme glagola imati i nemati. Brojevi (1-100).
 6. Leksik: Dani u tjednu. Koliko je sati? Gramatika: Brojevi (100 – 2 000 000). Brojna forma imenica muškog roda.
 7. Leksik: U studenskom domu. Gramatika: Rod kod imenica i pridjeva. Član u bugarskom jeziku. Osobne zamjenice – kratki akuzativni oblici za treće lice jednine.
 8. Ponavljanje leksičkog i gramatičkog gradiva
 9. Leksik: Posao i zanimanje. Gramatika: Prijedlozi i prilozi za mjesto. Pokazne zamjenice.
 10. Leksik: Tko gdje živi? Adresa. Namještaj. Gramatika: Član. Osobne zamjenice u akuzativu i dativu.
 11. Leksik: Što radim svaki dan? Gramatika: Prezent glagola, tri vrste glagola. Sadašnje vrijeme.
 12. Leksik: Prostorije u stanu. Stan u najmu. Znamenitosti Sofije. Gramatika: Pridjevi. Rod i broj. Komparacija.
 13. Leksik: Gdje si bio? Gdje ćeš biti? Festivali i praznici. Gramatika: Prošlo i buduće vrijeme pomoćnog glagola biti.
 14. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih znanja - vježbe.
 15. Leksik i gramatika: Obnavljanje naučenog gradiva.

Ishodi učenja
 1. ovladati bugarskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini.
 2. usvojiti pravogovornu i pravopisnu normu
 3. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti jednostavnije kratke tekstove
 4. upotrijebiti poznate i svakodnevne izraze i jednostavne rečenice
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.

Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Margarita Cvetanova, Konka Kunčeva: "Trenirov'čni upražnenija i diktovki", Veliko T''rnovo, 2001
 2. Koleva-Zlateva, Živka ; Emilijanova, Borjana ; Sedefčeva, Valentina: "Az govorja b"lgarski : b"lgarski ezik za čuždenci", Veliko Turnovo, 2004
 3. Julija Antonova, Elga Kirjakova: "Govorite li b''lgarski?", Sofija, 1991.
 4. Stojan Burov: "Bl''garski ezik za čuždenci, I čast", Veliko T''rnovo, 2000.
 5. Lidija Savova: "Kratka b''lgarska gramatika za čuždestranni studenti". Sofija, 1984.
Dopunska literatura
 1. Bojadžiev, T ; Kucarov, I ; Penčev, J: "S"vremenen b"lgarski ezik : fonetika : leksikologija : slovoobrazuvane : morfologija : sintaksis : učebnik za studenti ot filologičeskite fakulteti i pedagogičeskite instituti", Sofija , 1999
 2. Burov, Stojan Panajotov ; Pehlivanova, Penka Stojanova: "T''lkoven rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2004
 3. Radeva, Penka Georgieva: "Pravopisno-pravogovoren rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2001.
 4. Burov, Stojan Panajotov ; Pehlivanova, Penka Stojanova: "Mal''k rečnik na čuždnite dumi v b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2004
 5. V''tov, V''rban: "Sinonimičen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo, 1999.
 6. V''tov, V''rban: "Mal''k sinonimen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2003
 7. Haralampiev, Ivan Ivanov: "Mal''k etimologičen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo, 1999

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar