Naziv
Tečaj bugarskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37564
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obnavljanje naučenih i dalje savladavanje osnovnih morfoloških kategorija. Obrada temeljnih leksičkih tema i stjecanje osnovnih leksičkih i konverzacijskih kompetencija. Cilj je usavršavanje jezične kompetencije odnosno obogaćivanje rječnika i daljnji razvoj svih jezičnih vještina: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja.
Sadržaj
 1. Leksik: Vrijeme
 2. Leksik: Kalendar
 3. Leksik: U restoranu
 4. Leksik: Moja obitelj
 5. Leksik: Moja soba/kuća/učionica
 6. Leksik: Rođendan
 7. Leksik: Izleti i putovanja
 8. Leksik: Kupovina. U trgovini. Na tržnici. U restoranu. Gramatika: Negacija pomoćnog glagola biti u budućem i prošlom svršenom vremenu. Buduće vrijeme pojedinih glagola.
 9. Gramatika: Redni brojevi – rod, broj, članovanje. Aorist nekih glagola 2. konjugacije.
 10. Gramatika: Kratki oblici posvojnih i povratno-posvojnih zamjenica
 11. Gramatika: Posvojne zamjenice – vježbe. Množina imenica muškog roda koje označavaju živa bića. Brojevi muškoga roda.
 12. Leksik: Vanjština i karakter. Gramatika: Aorist glagola 2. i 3. konjugacije.
 13. Leksik: Što ćeš raditi od sutra? Svakodnevica. Gramatika: Buduće vrijeme glagola svršenih i nesvršenog vida. Aorist pojedinih glagola – vježbe.
 14. Leksik: Sofija – bugarska prijestolnica. Gramatika: Sastavljanje teksta prema ključnim riječima.
 15. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih znanja po obrađenim temama - vježbe.

Ishodi učenja
 1. usvojiti govorne i pisane kompetencije u bugarskom jeziku
 2. usvojiti osnove gramatike bugarskog jezika
 3. prepoznati sličnosti i razlike bugarskog i hrvatskog jezika
 4. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.
Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Koleva-Zlateva, Živka ; Emilijanova, Borjana ; Sedefčeva, Valentina: "Az govorja b"lgarski : b"lgarski ezik za čuždenci ", Veliko Turnovo, 2004
 2. Julija Antonova, Elga Kirjakova: "Govorite li b''lgarski?", Sofija, 1991.
 3. Stojan Burov: "B''lgarski ezik za čuždenci, I čast", Veliko T''rnovo, 2000.
 4. Kunka Molle: "Kratka gramatika na b''lgarskija ezik za čuždenci", Sofija, 2004.
 5. Pet'r Pašov: "B''lgarska gramatika", Sofija, 2002.
Dopunska literatura
 1. Popis preporučene literature isti je kao za predmet Tečaj bugarskog jezika 1.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar