Naziv
Tečaj makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37566
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično ovladavanje makedonskim jezikom na usmenoj i pisanoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom makedonskoga jezika. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Ponavljanje 1. semestra, vokabular za namještaj, glagoli ima i se naogja
 2. Boje, opis prostorije, uvod u udvojeni objekt uz osobne zamjenice u dativu i akuzativu
 3. Prilozi mjesta, dodatno objašnjenje udvojenog objekta, vježbanje udvojenog objekta i neodređenih imenica s brojem jedan
 4. Prikaz svršenih i nesvršenih parnjaka glagola, vokabular za voće i povrće, prikaz prijelaznih glagola
 5. Vježbe udvojenog objekta, vježbe snalaženja u prostoru - opis gdje se što nalazi, uz vokabular za institucije
 6. Vokabular za namirnice, par poznatih recepata, ponavljanje vokabulara za voće i povrće, brojevi 1-20, čitanje tekstova
 7. Brojevi 20-100, vokabular za posuđe, čitanje tekstova s posebnom pažnjom na naglaske i naglasne cjeline
 8. Dijelovi tijela, čitanje tekstova uz pronalaženje glagola i davanje njihovih vidskih parnjaka
 9. Uvod u prošla vremena, opreka imperfekt i aorist naspram perfekta, vokabular za zanimanja
 10. Vježbanje imperfekta, vokabular za životinje
 11. Vježbanje vidskih parnjaka uz prezent i futur, te imperfekt i aorist
 12. Prikaz ostalih prošlih vremena - svi oblici perfekta, pluskvamperfekt, idno-minato, idno-prekažano
 13. Dani u tjednu, mjeseci, vježbanje sveg vokabulara, vježbanje imperfekta
 14. Vježbanje prošlih glagolskih vremena, dodatne vježbe vokabulara i gramatike
 15. Ponavljanje gradiva prije ispita

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makedonskoga jezika
 2. prepoznati sličnosti i razlike između makedonskog i hrvatskog jezika
 3. usmeno i pismeno komunicirati na makedonskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama
 4. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti tekstove na odabranim južnoslavenskim jezicima
Metode podučavanja
Frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu) uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.
 2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.
 3. "Pravopis na makedonskiot literaturen jazik", Prosvetno delo , Skopje 1979.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar