Naziv
Tečaj ukrajinskog I
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
64099
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Govorne vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje osnovnih jezičnih kompetencija iz ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s pismom. Učenje azbuke, pisanje, vježbanje izgovora, upoznavanje s akcenatskim sustavom. Auditivne vježbe (slušanje i ponavljanje). Konverzacijska tema Upoznavanje.
 2. Rod i broj imenica. Čitanje i sastavljanje situacijskih dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja i pisanja, određivanje roda imenica, tvorba imenica ženskog roda od imenica muškoga roda.
 3. Konverzacijska tema Obraćanje. Vježbanje čitanja. Vokativ imenica. Sklanjanje imenica muškoga i ženskoga roda na -a te imenica ženskog roda na suglasnik.
 4. Sastavljanje dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja, sklanjanje imenica ženskoga roda te imenica muškoga roda na -a.
 5. Konverzacijska tema Moja obitelj. Glagoli. Prezent glagola (prva i druga konjugacija). Vježbe iz tvorbe prezenta. Promjene u osnovama glagola prve i druge konjugacije.
 6. Glagoli svršenoga i nesvršenoga vida. Tvorba budućeg vremena od glagola svršenoga vida. Vježbanje čitanja i prevođenja na hrvatski jezik. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba prezenta, prijevod rečenica na ukrajinski, kratki sastav.
 7. Prepričavanje sastava. Konverzacijske teme Čovjek i Vanjski izgled. Ponavljanje gradiva iz gramatike. Sklanjanje imenica muškoga (s posebnom osvrtom na genitiv i lokativ jednine te genitiv množine) i srednjega roda.
 8. Kolokvij.
 9. Opis slika. Odgovori na pitanja. Zadatak: kratki sastav, priprema dijaloga za rad u parovima, sklanjanje imenica muškoga i srednjega roda.
 10. Konverzacijska tema Moda. Odjeća i obuća. Boje. Rad na složenijim tekstovima iz navedene teme.
 11. Sklanjanje i stupnjevanje pridjeva. Čitanje. Vježbe s pridjevima. Zadatak: sklanjanje pridjeva, pisanje sastava.
 12. Diktat. Konverzacijska tema Moj dom. Ponavljanje sklanjanja imenica. Ponavljanje prezenta glagola. Upotreba prijedloga s padežima. Čitanje i prijevod jednostavnog teksta iz navedene teme. Rad na složenijem tekstu. Postavljanje pitanja. Sastavljanje dijaloga. Prepričavanje prema slici. Zadatak: prijevod prijedložnih konstrukcija, sastavljanje rečenica s određenim prijedlozima, sastavljanje opisa vlastitoga doma.
 13. Pismeno prepričavanje kratkog teksta. Konverzacijska tema Godišnja doba. Mjeseci. Dani u tjednu. Perfekt, pluskvamperfekt, kondicional.
 14. Vježbe iz čitanja i prevođenja. Vježbe uz tekst. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba perfekta i pluskvamperfekta, pisanje sastava i priprema za prepričavanje. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 2. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
metoda rada na tekstu, usmena prezentacija nastavnog materijala, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kji pravopys v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb.
 3. Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.
 4. Палінська, Олеся; Туркевич, Оксана: Українська мова як іноземна КРОК 1 (А1-А2), елементарний / основний рівень, Львів, Артос-2011.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar