Naziv
Tečaj ukrajinskog II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
64100
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Govorne vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje naprednijih jezičnih kompetencija iz ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Konverzacijska tema Akademska godina. Ponavljanje sklanjanja pridjeva. Redni brojevi. Povratni glagoli. Ponavljanje uz zadatke. Sastavljanje poliloga. Vježbe s umetanjem neophodnog glagolskog oblika. Prijevod rečenica na ukrajinski jezik. Zadatak: vježbe iz deklinacije rednih brojeva, konjugacija povratnih glagola, priprema dijaloga za rad u parovima.
 2. Konverzacijska tema U knjižnici. Lične zamjenice (promjene u osnovi ličnih zamjenica u kosim padežima). Vježbe iz deklinacije ličnih zamjenica. Sastavljanje rečenica sa zamjenicama. Zamjena imenica ličnim zamjenicama. Zadatak: deklinacije ličnih zamjenica, prepričavanje teksta.
 3. Konverzacijska tema Grad (nazivi dijelova grada, gradski prijevoz). Glagoli kretanja. Imperativ. Promjene suglasnika u osnovi glagola kod tvorbe imperativa. Čitanje i sastavljanje dijaloga. Zadatak: pisanje kratkog sastava i njegovo prepričavanje, tvorba imperativa od ponuđenih glagola, oblikovanje zahtjevnih rečenica.
 4. Diktat. Konverzacijska tema Ukrajinski običaji i tradicije. Zimski blagdani. Futur glagola nesvršenoga vida. Prebacivanje rečenica iz prezenta u futur.
 5. Neodređene zamjenice. Rad na složenijim tekstovima. Zadatak: tvorba futura određene skupine glagola, sastavljanje rečenica i ispravna upotreba neodređenih zamjenica u rečenicama, prepričavanje teksta, odgovori na pitanja, sastav.
 6. Prepričavanje sastava. Konverzacijska tema Radni dan. Uvježbavanje gramatike (jednina i množina imenica, deklinacije imenica). Zadatak: sklanjanje i stupnjevanje pridjeva, upotreba i deklinacija ličnih zamjenica.
 7. Ponavljanje. Kratki diktat. Uvježbavanje gramatike. Zadatak: tvorba glagolskih vremena
 8. Kolokvij.
 9. Ponavljanje. Pismeno prepričavanje kratkog teksta. Uvježbavanje gramatike. Zadatak: tvorba glagolskih načina, upotreba neodređenih zamjenica.
 10. Čitanje i prevođenje tekstova U gostima i U vlaku Moskva-Kijev. Obrada vokabulara na teme vezane uz tekstove. Ponavljane budućeg vremena i prijelaznih i neprijelaznih glagola.
 11. Konverzacijska tema Kyjiv. Čitanje i prevođenje tekstova te obrada vokabulara vezanog uz tu temu. Ponavljanje prošlog vremena i upotreba zamjenica ves’, kožen, vsjakyj, inšyj. Upotreba prijedloga sered.
 12. Čitanje i prevođenje tekstova Uznemirenost i Uređivanje te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga proty, navproty, bez i zamjenice sebe.
 13. Čitanje i obrada tekstova Jutro i U dućanu te usvajanje vokabulara. Ponavljanje dativa i instrumentala te prijedloga koji se koriste uz njih.
 14. Diktat. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 2. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 3. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
metoda rada na tekstu, usmena prezentacija nastavnog materijala, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kji pravopys v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb.
 3. Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.
 4. Палінська, Олеся; Туркевич, Оксана: Українська мова як іноземна КРОК 1 (А1-А2), елементарний / основний рівень, Львів, Артос-2011.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar