Naziv
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
14
Šifra
184181
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Pisanjem i obranom diplomskog rada student dokazuje da je, na odabranoj temi iz nastavničkog smjera diplomskog studija češkog jezika i književnosti, sposoban samostalno prikupiti potrebnu građu i interpretirati je, primijeniti adekvatnu glotodidaktičku literaturu i literaturu iz područja OVIJ-a, odgovarajuću znanstvenu i/ili stručnu metodologiju, te na taj način, uz pomoć mentora, povezati i iskoristiti znanja i vještine koje je stekao tijekom diplomskog studija češkog jezika i književnosti, točnije nastavničkog smjera. Rad se piše na hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Ispitivanje razvoja jezičnih vještina kod učenika
 2. Uloga nastavnika u nastavnom procesu – opservacija rada nastavnika
 3. Uloga učenika u nastavnom procesu
 4. Ispitivanje svih vidova komunikacijske kompetencije
 5. Ispitivanje samostalnosti u učenju
 6. Provjeravanje i vrednovanje rada učenika u nastavnom procesu
 7. Analiza jezičnih materijala
 8. Ispitivanje strategija učenja
 9. Međujezik, međujezični utjecaji, analiza pogrešaka
 10. Uloga formalnog i neformalnog konteksta u ovladavanju stranim jezikom
 11. Ispitivanje individualnih čimbenika u ovladavanju jezikom
 12. Ispitivanje dvojezičnosti i višejezičnosti

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na drugim diplomskim studijima
 2. student će moći kritički prosuditi odabir teme diplomskog rada
 3. prikupiti i interpretirati građu potrebnu za izradu diplomskog rada
 4. samostalno organizirati rad u postupku izrade diplomskog rada
 5. povezati i koristiti stečena znanja i vještine na diplomskom studiju češkog jezika i književnosti
 6. primijeniti glotodidaktičku literaturu i literaturu iz područja OVIJ-a i stečene spoznaje
 7. primijeniti adekvatnu metodologiju stručnog ili znanstvenog rada
 8. analizirati i interpretirati predmet istraživanja
 9. na temelju iskazanih znanja i sposobnosti nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz didaktičko-metodičkog područja
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s mentorom
Metode ocjenjivanja
Student se sustavno prati i ocjenjuje se:
- odabir teme
- odabir i upotreba literature
- priprema tematske građe
- odabir adekvatne metodologije
- nacrt rada
- konačna verzija rada
- obrana rada

Obavezna literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij