Naziv
Temeljni pojmovi ekologije čovjeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52352
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij Temeljni pojmovi ekologije čovjeka pružit će znanje o međudjelovanju biološkog i sociokulturnog okoliša na čovjeka tijekom njegove evolucije, od pračovjeka do današnjih dana. Objasnit će se osnovni pojmovi ekološke prilagodbe - spontani i uvjetovani (selekcija, adaptacija). Ovim kolegijem dobiva temeljne pojmove o ekologiji i prirodnim zakonima. Ekologija čovjeka daje prikaz o općoj ekologiji i adaptaciji čovjeka na okoliš kroz genetičke (poligenetske i monogenetske) i fiziološke prilagodbe (odgovor organizma na vanjske utjecaje kao stvaranje ili gubitak topline, hipoksiju i dekompresiju) te sociokulturnu adaptaciju čovjeka na prirodne promjene (demografija, bolesti).
Sadržaj
 1. Uvod u ekologiju: terminologija, podjela, ciljevi ekologije; metode istraživanja
 2. Kratki povijesni pregled filozofskih mišljenja o čovjeku i ekologiji
 3. Evolucija i okoliš; Prirodna selekcija i adaptacija na uvjete okoliša; ne evolucijski odgovori na promjene okoliša; priroda adaptacije
 4. Povijesni razvoj čovjeka s osvrtom na način prehrane i razvoj proizvodnje hrane, socijalni utjecaji; povezivanje populacija
 5. Biološki međuodnosi u ekosustavu: predator i žrtva; simbioza, parazitske bolesti HIV, Kuga, Malarija
 6. Kompeticija; ekstinkcija (izumiranje)
 7. Genetička prilagodba u ekologiji: osnovni pojmovi, priroda nasljeđivanja, genetske varijacije i prirodne populacije; prirodna selekcija; razvoj karakteristika populacije. Zakoni genetike
 8. Monogenetska i poligenetska svojstva i prilagodbe
 9. Fiziološka prilagodba u ekologiji: mozak, autonomni živčani sustav, hormoni
 10. Termoregulacija, proizvodnja topline, gubitak topline, utjecaj hladnoće
 11. Hipoksija i dekompresija itd.
 12. Socio-kulturna prilagodba i demografska kretanja uvjetovana okolišnim činiteljima: varijabilnost; adaptacija na bolesti u populacijama
 13. Prirodni prirast i dobna struktura populacije; rast i kontrola rasta populacije. Demografska tranzicija
 14. Energetski tokovi u populaciji: Hranidbeni lanci, energetske bilance i pojmovi. Biološki ciklusi. Energetski zakoni i primjeri u populacijama
 15. Zaključne diskusije

Ishodi učenja
 1. razumjeti kako je čovjek mogao preživjeti u različitim geografskim uvjetima
 2. analizirati različite načine prilagodbe čovjeka
 3. dati primjere kako se adaptacija odrazila na čovjekovu genetičku i fiziološku strukturu te socijalno i kulturno nasljeđe
 4. kritički analizirati relevantne znanstvene radove (korištene metode, obrada podataka, argumenti, zaključci)
 5. istražiti relevantnu literaturu na odabranu temu i pripremiti samostalno usmeno seminarsko izlaganje
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, grupni rad, jednodnevna izmještena terenska nastava u posjetu nekoj od relevatnih organizacija
Metode ocjenjivanja
2 pismena kolokvija kroz godinu, završni pismeni ispit, izložen seminarski rad uvjet izlaska na ispit

Obavezna literatura
 1. E.F. Moran: HUMAN ADAPTABILITY – AN INRODUCTION TO ECOLOGICAL ANTHROPOLOGY, Westview Press, Boulder, Colorado, 1982.
 2. International Biological Programme (IBP): HUMAN ADAPTABILITY – A HISTORY AND COMPENDIUM OF RESEARCH.
Dopunska literatura
 1. D. Heath, D. Reid Williams: MAN AT HIGH ALTITUDE – THE PATOPHYSIOLOGY OF ACCLIMATIZATION AND ADAPTATION. Churchill Livingstone, Edimburgh, 1981.
 2. Arthur C. Guyton i John E. Hall : MEDICINSKA FIZIOLOGIJA. 11. izdanje ISBN: 953-176-318-6, Medicinska naklada, Zagreb,2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar