Naziv
Teorija i praksa prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
185285
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnjim pojmovima teorije prevođenja, vrstama I tehnikama prevođenja, pomagalima i resursima, kao i razviti kod studenata vještine i znanja koja su potrebna za kompetentno prevođenje različitih tipova tekstova s mađarskog na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvod u prevođenje i njegove definicije
 2. Prevoditelj, vrste prevođenja, pomagala, alati i resursi
 3. Analiza izvornog teksta, pitanje ekvivalencije, prepoznavanje potencijalnih prevodilačkih problema
 4. Hrvatski jezik i prevođenje: analiza i redaktura vlastitog i tuđih tekstova/prijevoda
 5. Prevođenje frazema, kulturnih realija
 6. Terminologija i jezici struka
 7. Prevođenje novinskih članaka i aktualnosti
 8. Prevođenje tekstova iz područja kulture
 9. Prevođenje tekstova o turizmu – putopisi, vodiči, gastronomija
 10. Prevođenje tekstova o turizmu – povijest, zemljopis
 11. Prevođenje tekstova iz područja politike i gospodarstva
 12. Prevođenje administrativnih i pravnih tekstova (poslovna pisma, ugovori, potvrde, molbe, diplome, rodni listovi, presude i sl.)
 13. Prevođenje tehničkih tekstova – upute za rukovanje
 14. Specifičnosti usmenog prevođenja
 15. Ponavljanje i priprema za ispt

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s vrstama i tehnikama prevođenja.
 2. Naučiti koristiti rječnike, priručnike te alate i pomagala koji su potrebni za uspješno prevođenje.
 3. Ovladavanje osnovnim prevoditeljskim vještinama i strategijama prevođenja.
 4. Uspješno analizirati izvorni tekst: prepoznavanje i uspješno rješavanje potencijalnih prevodilačkih problema.
 5. Naučiti oblikovati ciljni tekst prema pravilima hrvatske normativne gramatike i pravopisa.
 6. Samostalno pismeno prevoditi opće tekstove visoke složenosti te tekstove iz različitih stručnih područja s mađarskog na hrvatski.
Metode podučavanja
individualni rad, grupni rad, frontalni rad
Metode ocjenjivanja
Polaganje pismenoga ispita, a preduvjet za pristupanje pismenom ispitu je redovito pohađanje nastave tijekom semestra te redovito slanje zadaća.

Obavezna literatura
 1. Stojić A,; Brala-Vukanović M.; Matešić M. (2015) Priručnik za prevoditelje, Prilog teoriji i praksi. Rijeka
 2. Klaudy Kinga (2009) Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scolastica.
 3. Pavlović, Nataša (2015) Uvod u teoriju prevođenja. Zagreb: Leykam international.
Dopunska literatura
 1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata: angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006.
 2. Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás: válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta, 2007.
 3. Badurina, L; Marković, I.; Mićanović K. (2007) Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska

Izborni predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar