Naziv
Teorija i praksa profesionalne orijentacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
142704
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Upoznati studente s teorijama i metodama profesionalne orijentacije i osposobiti ih za početni rad u području profesionalnog informiranja i savjetovanja.
Sadržaj
 1. Određenje profesionalne orijentacije.
 2. Povijesni pregled razvoja područja.
 3. Diferencijalne teorije (Teorija prilagodbe radu, Hollandova teorija izbora zanimanja, Predigerov faktorski model interesa, Myer-Briggs tipološka teorija)
 4. Razvojne teorije (Superova teorija profesionalnog razvoja, Teorija konstrukcije karijere)
 5. Sociologijske teorije (Teorija ograničavanja i kompromisa)
 6. Sociologijske teorije (Socijalno-kognitivna teorija karijere, Krumboltzova teorija socijalnog učenja)
 7. Profesionalno informiranje: određenje i metode profesionalnog informiranja
 8. Profesionalno informiranje: upoznavanje svijeta rada
 9. Profesionalno savjetovanje: upoznavanje karakteristika pojedinca
 10. Profesionalno savjetovanje: savjetodavni intervju
 11. Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
 12. Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskoj: prikaz novih istraživanja
 13. Aktivno traženje posla: pisanje molbe
 14. Aktivno traženje posla: pisanje životopisa
 15. Profesionalno usmjeravanje na realnim primjerima

Ishodi učenja
 1. Definirati područje profesionalne orijentacije i razvoja karijere
 2. Procijeniti individualne karakteristike pojedinca koje utječu na odabir zanimanja
 3. Kritički prosuđivati glavne teorije i metode profesionalne orijentacije
 4. Samostalno dizajnirati i provesti postupak profesionalne orijentacije
Metode podučavanja
Predavanje, metodičke i praktikumske vježbe, terenski rad, samostalni projektni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, projektni zadaci, kolokviji, završna provjera znanja, pismeni ispit, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brown, D. (2015). Career information, career counseling, and career development (11th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 2. Šverko, B. (2012). Profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere. U „Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje” (str. 17-46). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Dopunska literatura
 1. Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. E. (2017). Career Development Interventions, The Merrill Counseling Series (5th Ed). Pearson.
 2. Sharf, R. S. (2013). Applying career development theory to counseling (6th Ed.). Nelson Education.
 3. Brown, D. (2002). Career choice and development. John Wiley & Sons.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar