Naziv
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52667
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje polaznika kolegija s osnovnim komponentama lirske pjesme i njihovo osposobljavanje za elementarnu analizu lirskoga teksta. Uz pomoć analize konkretnih poetskih tekstova u seminarskom dijelu studenti će i praktično primijeniti stečena znanja. Inzistirat će se na suvremenim teorijskim pristupima tekstu.
Sadržaj
 1. Problemi definicije lirskoga teksta. Tradicionalna određenja. Strukturalistički i poststrukturalistički teoretski pristupi. Uvodna razmatranja.
 2. Nastavak uvodnih razmatranja. Mnogoznačnost lirskoga teksta. Načelo ponavljanja u lirskom tekstu.
 3. Kompozicijske jedinice lirske pjesme. Redak, stih i strofa. Ritmička organizacija pjesme. Funkcija rime. Stalni oblici.
 4. Metametrička funkcija stiha. Slobodni stih, konkretna i vizualna poezija. Problemi i definicije.
 5. Okvir, naslov, početak, sredina i kraj pjesme. Kompozicijski postupci i njihove funkcije.
 6. Prostor i vrijeme lirskoga teksta. Kratkoća i perceptibilnost lirskog teksta. Glasovni simbolizam. Prikazivačka funkcija lirske pjesme.
 7. Prostor i vrijeme lirskog teksta II. Oblikovanje prostora i vremena u dugim lirskim pjesmama. Elegija i oda. Narativni element u lirici – funkcija i modifikacije.
 8. Prostor i vrijeme lirskog teksta III. Oblikovanje prostora u modernističkoj pjesmi. Decentriranost i dehijerarhizacija prostora. Fragmentarnost.
 9. Lirski subjekt. Lirska persona. Modaliteti pojavljivanja. Ekspresivna funkcija lirske pjesme.
 10. Lirski subjekt – problemi definicije. Odnos između glasa i autora. Lirsko Ja i Nad –Ja. Lirski subjekt kao tekstualna svijest. Lirski subjekt kao intertekstualni fenomen.
 11. Lirska pjesma i viša kompozicijska jedinstva. Ciklus, zbirka, opus. Pjesma u tradiciji. Metajezična funkcija lirske pjesme.
 12. Adresat u lirskoj pjesmi. Uloga čitatelja. Apostrofa kao temeljna lirska figura? Apelativna funkcija lirske pjesme.
 13. Poststruktrukturalistički i antiformalistički pristupi lirici.
 14. Poststruktrukturalistički i antiformalistički pristupi lirici II.
 15. Evaluacija. Završni pismeni test.

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 4. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
Metode podučavanja
Predavanja, diskusija, analiza konkretnih pjesama, seminarska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, pisana analiza pjesme ili zbirke.

Obavezna literatura
 1. 1. Z. Kravar, Lirska pjesma, u: Uvod u književnost, Zagreb, 1986. str. 379-412.
 2. J. Užarević, Kompozicija lirske pjesme, Zagreb, 1991.
 3. J. Lotman, Struktura umjetničkog teksta, Zagreb, 2001. str. 108-310.
 4. T. Bogdan, Lirski subjekt u: Lica ljubavi, Zagreb 2003. str. 32-57.
 5. S. Petrović, Stih u: Uvod u književnost, Zagreb, 1986. str. 283-334.
 6. J. Culler, Književna teorija. Vrlo kratak uvod, Zagreb, 2001. str. 83-96.
Dopunska literatura
 1. 1. New Definition of Lyric, ur. M. Jeffreys, New York and London 1998.
 2. H. Friedrich, Struktura moderne lirike, Zagreb, 1989.
 3. W. G. Weststeijn, Lirski subjekt, u: Pojmovnik ruske avangarde knj. 6; Zagreb, 1989. str. 95-117.
 4. Lyric Poetry: Beyond New Crticism, Ithaca-London, 1985.
 5. H. Bloom, Anxiety of Influence, New York, 1973.
 6. J. Culler, Changes in the Study of the Lyric, u: Lyric Poetry: Beyond New Crticism, Ithaca-London, 1985.
 7. Z. Kravar, Stil i genus hrvatske lirike 17. stoljeća u: Nakon godine MDC, Dubrovnik, 1993. str. 70-103.
 8. 8. S. Petrović, Metametrička funkcija stihovnih oblika, u: Oblik i smisao, Novi sad 1986 (Beograd 2003²), str. 31-46.
 9. M. L. Gasparov, A History of European Versification, Clarendon Press, Oxford & New York 1996. str. 274-92.
 10. E. Staiger, Temeljni pojmovi poetike, Zagreb, 1996.
 11. B. Vuletić, Prostor pjesme, Zagreb, 1999. str. 263-298.
 12. T. Bogdan, Ljubavi razlike, Zagreb 2012. str. 9-61.
 13. J. Culler, Theory of the Lyric, Harvard University Press, Cambridge and London 2017. str. 244-295.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar