Naziv
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131865
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s temeljnim problemima Derridaova pristupa književnom tekstu.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Uvod.
 2. Derrida i Husserl (1). Geneza, struktura, inskripcija.
 3. Derrida i Husserl (2). Prisutnost i différance. Problem performativa.
 4. Blanchot: fikcija i svjedočanstvo.
 5. Problem mimeze. Mallarmé i tematologija.
 6. Poe, Lacan, Derrida. Metafizika strukturalizma.
 7. Aporije prijevoda. Rad tugovanja. Pojam singularnosti.
 8. Glas (1): filozofija i književni tekst.
 9. Glas (2): Genet, potpis, anagram.
 10. Derrida i Ponge: problem supotpisa (Signéponge).
 11. Derrida i Celan: uništenje teksta (Schibboleth).
 12. Institucija književnosti (1): zakon i invencija.
 13. Institucija književnosti (2): okvir, naslov, žanr.
 14. Diseminacija i teorijska kompetencija.
 15. Zaključna rasprava. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. navesti i definirati ključne pojmove dekonstrukcije
 2. analizirati teorijske tekstove dekonstrukcije s obzirom na njihove filozofijske pretpostavke te primjenjivost u znanosti o književnosti
 3. primijeniti teorijsku terminologiju dekonstrukcije u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 4. samostalno isplanirati i provesti istraživanje te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad (završni esej) ili usmeni ispit; aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Derrida, Jacques (1984) Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press. (izbor)
 2. Derrida, Jacques (1986) Glas. Lincoln & London: University of Nebraska Press. (izbor)
 3. Derrida, Jacques (1987) The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond. Chicago & London: The University of Chicago Press. (izbor)
 4. Derrida, Jacques (1989a) Edmund Husserl’s Origin of Geometry: An Introduction. Lincoln & London: University of Nebraska Press. (izbor)
 5. Derrida, Jacques (1989b) Glas i fenomen. Uvod u problem znaka u Husserlovoj fenomenologiji. Beograd: Istraživačko izdavački centar SSOS. (izbor)
 6. Derrida, Jacques (1992) Acts of Literature. New York & London: Routledge.
 7. Derrida, Jacques (2000) “Demeure: Fiction and Testimony”, u: Maurice Blanchot, The Instant of My Death – Jacques Derrida, Demeure: Fiction and Testimony.
 8. Derrida, Jacques (2001) “What Is a ‘Relevant’ Translation?”, u: Critical Inquiry, sv. 27, br. 2.
 9. Derrida, Jacques (2004) Positions. London & New York: Continuum. (izbor)
 10. Derrida, Jacques (2005) Sovereignties in Question. The Poetics of Paul Celan. New York: Fordham University Press. (izbor)
 11. Derrida, Jacques (2007a) Pisanje i razlika. Sarajevo – Zagreb: Šahinpašić. (izbor)
 12. Derrida, Jacques (2007b) Psyche: Inventions of the Other. Volume I. Stanford: Stanford University Press. (izbor)
 13. Derrida, Jacques (2011) Parages. Stanford: Stanford University Press. (izbor)
Dopunska literatura
 1. Attridge, Derek (2004) The Singularity of Literature. London & New York: Routledge.
 2. Bekavac, Luka (2015) Prema singularnosti. Derrida i književni tekst. Zagreb: Disput.
 3. Bennington, Geoffrey (1999) “Derridabase”, u: Geoffrey Bennington i Jacques Derrida, Jacques Derrida. Chicago & London: The University of Chicago Press.
 4. Clark, Timothy (1992) Derrida, Heidegger, Blanchot: Sources of Derrida’s Notion and Practice of Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Clark, Timothy (2005) The Poetics of Singularity: The Counter-Culturalist Turn in Heidegger, Derrida, Blanchot and the Later Gadamer. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 6. Gasché, Rodolphe (1995) Inventions of Difference. On Jacques Derrida. Cambridge & London: Harvard University Press.
 7. Lawlor, Leonard (2002) Derrida and Husserl: The Basic Problem of Phenomenology. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar