Naziv
Teorija književnosti: Formalizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52681
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Opisati i kritički razmotriti temeljne postavke i dosege formalizma kao književnoteorijskoga pravca.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Formalizam
 3. Postupak
 4. Literarnost
 5. Poetska funkcija
 6. Pjesnički jezik
 7. Pjesnički jezik II
 8. SIže
 9. Siže II
 10. Siže III
 11. Funkcije
 12. Motiv
 13. Žanrovi
 14. Povijest književnosti
 15. Zaključak i evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. opisati temeljne postavke formalizma kao književnoteorijskoga pravca, navesti relevantne predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 3. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ispit.

Obavezna literatura
 1. Poetika ruskog formalizma. Ur. Aleksandar Petrov. Preveo Andrej Tarasjev. Beograd: Nolit, 1970. [=PRF] Roman Jakobson: Ogledi iz poetike. Ur. Milan Komnenić i Leon Kojen. Beograd: Nolit, 1978. [=OP] Viktor Šklovski: Uskrsnuće riječi. Preveo Juraj Bedenicki. Zagreb: Stvarnost, 1969. [=UR] Jurij Tinjanov: Pitanja književne povijesti. Preveo Dean Duda. Zagreb: Matica hrvatska, 1998. [=PKP] Boris Tomaševski: Teorija književnosti. Preveo Josip Užarević. Zagreb: Matica hrvatska, 1998. [=TK]
Dopunska literatura
 1. Ignazio Ambrogio: Formalizam i avangarda u Rusiji. Prevela Vera Frangeš. Zagreb: Stvarnost, 1979. Miroslav Beker (ur.): Suvremene književne teorije. Zagreb: SNL, 1986. Tony Bennett: Formalism and Marxism. London: Methuen, 1979. Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska, 2000. Lubomir Doležel: Poetike zapada. Prevela Radmila Popović. Sarajevo: Svjetlost, 1991. Boris Ejhenbaum: Književnost. Ur. Aleksandar Petrov, prevela Marina Bojić. Beograd: Nolit, 1972. Viktor Erlich: Russian Formalism: History – Doctrine. The Hague: Mouton, 1955. Aleksandar Flaker (ur.): Sovjetska književnost 1917-1932. Zagreb: Naprijed, 1967. Roman Jakobson: Lingvistika i poetika. Ur. Milka Ivić i Sreten Marić. Beograd: Nolit, 1966. Fredric Jameson: U tamnici jezika. Preveo Antun Šoljan. Zagreb: Stvarnost, 1974. P. N. Medvedev: Formalni metod u nauci o književnosti. Preveo Đ. Vuković. Beograd: Nolit, 1976. Novica Petković: "Teorijska načela ruskih formalista." M. Đurčinov et al. (ur.): Moderna tumačenja književnosti, 71-111. Sarajevo: Svjetlost, 1981. Novica Petković: "Književni postupci i motivacija u teoriji Viktora Šklovskog." Građa i stil, 9-51. Vladimir Prop: Morfologija bajke. Preveli P. Vujičić et al. Beograd: Prosveta, 1982. Vladislava Ribnikar Perišić: Ruski formalizam i književna istorija. Beograd: Ideje, 1976. Peter Steiner: Russian Formalism: A Metapoetics. Ithaca: Cornell University Press, 1984. Jurij Striedter (Hrsg.): Texte der russischen Formalisten I. München: W. Fink Verlag, 1969. Jurij Streidter: Literary Structure, Evolution, and Value: Russian Formalism and Czech Structuralism Reconsidered. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. Viktor Šklovski: Građa i stil u Tolstojevom romanu "Rat i Mir." Prevela B. Rajčić. Beograd: Nolit, 1984. Viktor Šklovski: Energija zablude. Prevela Žaneta Đukić. Beograd: Prosveta, 1985. Gojko Tešić (ur.): Formalizam i marksizam. Vidici br. 8, 1983. Jurij Tinjanov: Arhaisti i novatori. Preveli N. Kusturica i B. Tošović. Sarajevo: Veselin Masleša, 1990. Tzvetan Todorov (ed.): Théorie de la littérature: Textes des Formalistes russes. Traduit par Tzvetan Todorov, préface de Roman Jakobson. Paris: Seuil, 1965. Lav Trocki: Književnost i revolucija. Prevela Tatjana Korać. Rijeka: Otokar Keršovani, 1971.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar