Naziv
Teorija književnosti: Slobodni stih
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50874
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Svrha je kolegija polaznike upoznati s progresivnim kretanjima u europskoj i svjetskoj poeziji druge polovice 19. i prve trećine 20. stoljeća. Slobodni stih je postao zaštitni znak takvih nastojanja. S druge strane, kao oblik koji se teže podvrgava znanstvenoj analizi, slobodni stih je teorijski izazov i teorijski nedovoljno osvjetljen fenomen. Kako je za analizu slobodnoga stiha neophodno poznavanje osnovnih stiholoških termina preporučljivo je da polaznici kolegija pročitaju neki od radova koji uvode u stihovnu problematiku.
Sadržaj
 1. I: Uvodna razmatranja i komentar ponuđene literature.
 2. Nastavak uvodnih razmatranja. Temeljna obilježja poetskoga modernizma.
 3. Pojava slobodnoga stiha. Walt Whitman. Slobodni stih i stariji nepravilni stihovi. Metametrička funkcija stihovnih oblika.
 4. Konsolidacija forme: francuski simbolisti i slobodni stih
 5. Arno Holz i njemački ekspresionizam. Revolucija lirike.
 6. Engleski imagizam. Pound i Eliot o slobodnom stihu.
 7. Futurizam i Marinettijevi napadi na slobodni stih.
 8. A. B. Šimić i hrvatski slobodni stih. Kolokvij
 9. Suvremeni pristupi slobodnom stihu. Slobodni stih, vezani stih i pjesma u prozi. Problemi razgraničenja.
 10. Ritmički pristup slobodnom stihu. Prednosti i nedostaci.
 11. Sintaktički i kontekstualni pristup.
 12. Redefinicija stiha. Uvjeti stihovnosti i njihova funkcija u slobodnom stihu.
 13. Mogućnost tipologije slobodnoga stiha. Dosadašnji pokušaji.
 14. Završna razmatranja. Uloga autora i uloga čitatelja u verlibrističkom tekstu.
 15. Kolokvij, evaluacija.

Ishodi učenja
 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 3. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 4. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja, diskusija, seminari.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i analiza pjesme ili zbirke u slobodnom stihu.

Obavezna literatura
 1. A New History of French Literature, ur. D. Hollier, Harvard Univerity Press et al., 1994. str. 789-800. (članci R. Sieburtha i B. Johnson.)
 2. Ch. Beyers, History of FreeVerse, The University of Arkansas Press, Fayetville, 2001. str. 13-60.
 3. S. Jurić, Počeci slobodnoga stiha, Thema i. d. – FF press, Zadar – Zagreb, 2006, str. 7-121.
 4. Z. Kravar, Prolegomena teoriji slobodnoga stiha, »Umjetnost riječi«, Zagreb, XXXVI (1992), br. 3. str. 203-218.
 5. S. Petrović, Stih A. B. Šimića i i pitanje o komparativnoj tipologiji slobodnog stiha, Oblik i smisao, Novi Sad 1986. str. 431-56.
Dopunska literatura
 1. A. Eysteinsson, Concept of Modernism, Cornell Univerity Press, Ithaca & London, 1990.
 2. D. Wesling, The New Poetries, Poetic Form since Coleridge and Wordsworth, Associated University Press, Cranbury &London, 1985; str. 172-200;
 3. S. Čerlek, Poetika pjesme u prozi i suvremeno hrvatsko pjesništvo, u: Suvremeno hrvatsko pjesništvo, ZZK, Zagreb, 1988; str. 99 – 134.
 4. C. Scott, The Prose Poem and Free Verse, u: Modernism, ur. M. Bradbury and J. McFarlane, London etc., Penguin Books, 1991; str. 349-368.
 5. H. Friedrich, Struktura moderne lirike, Stvarnost, Zagreb, 1988.
 6. C. Scott, Vers libre. The Emergence of Verse Libre in France 1886-1914., Clarendon Press & Oxford University Press, New York 1990.
 7. Verschollene und Vergessene (A. Holz, Revolution der Lyrik, Eine Ausführung in sein Werk und eine Auswahl von A. Döblin), Franz Steiner Verlag,Wiesbaden 1951.
 8. H.Schultz, Vom Rhytmus der modernen Lyrik, Parallele Versstrukturen bei Holz, George, Rilke, Brecht und den Expresionisten, München, 1970.
 9. G. Michaud, La doctrine Symboliste, Documents, Paris 1947.
 10. Marinetti e il Futurismo, prir. Luciano de Maria, Milano, 1973.
 11. B. Hrushovski, On Free Rhythms in Modern Poetry, u: Style in Language, ur. Th. A Sebeok, Cambridge, Mass. 1960. str. 173-190.
 12. R.Cureton, Rhythmic Phrasing in English Verse, London & New York, 1992.
 13. A. Bjelčevič, Svobodni verz I i II, »Jezik in slovstvo«, 43 (1997/98), br. 6, str. 25-268. i 44 (1998/99), br. 1-2, str. 29-44.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar