Naziv
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81435
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim problemima, terminima, metodama i tekstovima književne teorije dvadesetog stoljeća.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Suvremene književne teorije
 3. Ruski formalizam
 4. Nova kritika
 5. Saussure. Jakobson
 6. Strukturalizam
 7. Poststrukturalizam
 8. Dekonstrukcija
 9. Estetika recepcije
 10. Književna teorija i psihoanaliza
 11. Feministička kritika
 12. Postkolonijalna kritika
 13. Novi historizam
 14. Kulturalni studiji
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente suvremene književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. navesti relevantne pravce književne teorije poslije pozitivizma i njihove predstavnike
 3. prepoznati i opisati pojmove i metode različitih književnoteorijskih pravaca
 4. objasniti vezu suvremenih književnoteorijskih pojmova sa srodnim istraživanjima u drugim humanističkim i društvenim znanostima
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad (test i esej), aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Beker, Miroslav (1999) Suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska
 2. Eagleton, Terry (1987) Književna teorija. Zagreb: SNL
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir (2000) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska
 2. Biti, Vladimir (ur.) (1991) Suvremena teorija pripovijedanja. Zagreb: Globus
 3. Duda, Dean (ur.) (2006) Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija. Zagreb: Disput
 4. Moi, Toril (2007) Seksualna/tekstualna politika: feministička književna teorija. Zagreb: AGM
 5. Šporer, David (ur.) (2007) Poetika renesansne kulture: novi historizam. Zagreb: Disput
 6. Jakobson, Roman (1966) Lingvistika i poetika. Beograd, Nolit
 7. Culler, Jonathan (1991) O dekonstrukciji. Zagreb: Globus

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar