Naziv
Teorija književnosti: Teorija romana
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118561
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija ovladavanje je osnovnim pojmovima teorije romana. Kolegij je zamišljen kao uvodni te mu je svrha upoznati studentice i studente s osnovnim "alatima" za analizu romana i drugih proznih književnih tekstova i pripremiti ih za zahtjevnije kolegije iz područja teorije književnosti.
Sadržaj
 1. Vrste i tipovi romana. Popularni roman.
 2. Roman i zbilja.
 3. Rad na primjerima po dogovoru. Suvremeni roman.
 4. Zaključak i evaluacija kolegija. Kolokvij iz seminarskog dijela.
 5. Uvod u kolegij. Konstituiranje kolegija.
 6. Načini definiranja književnosti. Književnost i jezik. Književnost i zbilja. Književnost kao umjetnost.
 7. Umjetnička proza. Roman i novela.
 8. Ep i roman.
 9. Podrijetlo romana.
 10. Rad na primjerima po dogovoru. Grčki ljubavni roman.
 11. Struktura romana. Fabula, siže, tema, motiv, motivacija.
 12. Struktura romana. Pripovijedanje, opis, dijalog, monolog. Pripovjedač.
 13. Likovi u romanu.
 14. Rad na primjerima po dogovoru. Odnos romana i zbilje. Književne konvencije realizma.
 15. Rad na primjerima po dogovoru. Modernistički roman i uvid u svijest.

Ishodi učenja
 1. definirati prozu, objasniti razliku između umjetničke i neumjetničke proze
 2. navesti i objasniti osnovne značajke romana kao književne vrste
 3. definirati književnoterijske kategorije motiva, fabule, sižea i motivacije
 4. navesti vrste pripovjedača
 5. podijeliti roman na podvrste
 6. primijeniti književnoteorijske pojmove vezane uz teoriju romana u analizi konkretnih primjera romana
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje predavanja, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), izlaganje ili seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj, Teorija književnosti, Zagreb, 1994.
 2. Solar, Milivoj, Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
 3. Tomaševski, Boris, Teorija književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1998.
 4. Bahtin, Mihail, "Ep i roman", u O romanu, Nolit, Beograd, 1989, str. 435-474.
 5. Bahtin, Mihail, "Iz predistorije romaneskne reči", u O romanu, Nolit, Beograd, 1989, str. 391-432.
 6. Rimmon-Kenan, Shlomith, "Naracija: Razine i glasovi", u Uvod u naratologiju, ur. Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich, Mimeza. Prikaz zbilje u zapadnoeuropskoj književnosti, Hena com, Zagreb, 2004.
 2. Eco, Umberto, Šest šetnji pripovjednim šumama, Algoritam, Zagreb 2005.
 3. Moderna teorija romana, ur. Milivoj Solar, Nolit, Beograd, 1979.
 4. Peleš, Gajo, Tumačenje romana, ArTresor, Zagreb, 1999.
 5. Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar