Naziv
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52668
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija ovladavanje je osnovnim pojmovima teorije pripovijedanja, odnosno "alatima" za analizu pripovjednih tekstova (proza – romani i novele; film).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: pripovijedanje i fikcija; od romana do pripovijedanja; pripovijedanje u svakodnevnom životu i povijesti
 2. Formalizam i književnost; osnovni pojmovi formalizma – začudnost
 3. Osnovni pojmovi formalizma - fabula i siže
 4. Priča: Proppove funkcije
 5. Priča: Lévi-Straussovi mitemi
 6. Priča: funkcije i indicije
 7. Likovi: Greimasov aktantski model
 8. Karakterizacija: izravna definicija, neizravna prezentacija, karakterizacija analogijom
 9. Vrijeme u pripovjednom tekstu; poredak, trajanje i učestalost
 10. Pripovjedač; pripovjedač u prvom i u trećem licu; implicitni autor
 11. Fokalizacija
 12. Pripovjedne tehnike; reprezentacija svijesti u pripovjednom tekstu
 13. Rad na primjerima po dogovoru
 14. Rad na primjerima po dogovoru
 15. Zaključak i evaluacija kolegija. Kolokvij iz seminarskog dijela.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati i definirati osnovne pojmove formalizma i strukturalizma
 2. Navesti najvažnije predstavnike formalizma i strukturalizma
 3. Navesti i definirati osnovne naratološke pojmove (fabula, siže, funkcija, indicija, lik, akter, aktant)
 4. Nabrojiti i objasniti vrste karakterizacije, pripovjedača, fokalizacije i pripovjednih tehnika
 5. Upotrijebiti naratološke pojmove u analizi konkretnih primjera pripovjednih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmeno izlaganje, kolokvij, naratološka analiza, pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Viktor Šklovski, »Umjetnost kao postupak«, u Uskrsnuće riječi, Stvarnost, Zagreb, 1969, str. 38-51.
 2. Jonathan Culler, »Priča i diskurz u analizi pripovjednih tekstova«, Republika, 1984, br. 2-3, str. 130-143.
 3. Vladimir Propp, »Prilog istoriji pitanja« i »Metod i građa«, u Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982, str. 9-25. i 26-32.
 4. Claude Lévi-Strauss, »Struktura mitova«, u Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, str. 202-227.
 5. Roland Barthes, »Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova«, u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 47-73.
 6. A. J. Greimas, »Refleksije o aktantskim modelima«, Republika, 1989, br. 5-6, str. 32-49.
 7. Gérard Genette, »Učestalost«, Gordogan, 1985, br. 17-18, str. 64-82.
 8. Shlomith Rimmon-Kenan, »Naracija: Razine i glasovi«, u Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.
 9. Gérard Genette, »Tipovi fokalizacije i njihova postojanost«, u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 96-115.
 10. Dorrit Cohn, »Pripovijedani monolog«, Republika, 1984, br. 1, str. 101-134.
Dopunska literatura
 1. Bal, Mieke, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (Second Edition), University of Toronto Press, Toronto – Buffalo – London, 1997.
 2. Chatman, Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca & London, 1978.
 3. Cohn, Dorrit, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton, 1978.
 4. Genette, Gérard, Narrative Discourse, Cornell University Press, Ithaca & London, 1980. (izvornik: »Discours du récit«, u Figures III, Seuil, Pariz 1972.)
 5. Martin, Wallace, Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, Ithaca & London, 1986.
 6. Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics (Second Edition), Routledge, London & New York, 2002.
 7. Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Vladimir Biti, Globus, Zagreb, 1992.
 8. Uvod u naratologiju, ur. Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989.
 9. Grdešić, Maša, Uvod u naratologiju, Leykam, Zagreb, 2015.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar