Cilj
Utvrditi da je pristupnik / pristupnica stekao/stekla znanja nužna za
obavljanje prevoditeljske djelatnosti.

Utvrditi da prevoditeljska vještina pristupnika kvalitetom zadovoljava zahtjeve prevoditeljske struke.


Za diplomski rad na nastavničkom smjeru diplomskoga studija: koncipirati i napisati diplomski rad iz područja glotodidaktike.
Sadržaj
 1. Prijevod stručnog ili znanstvenog teksta s njemačkoga na hrvatski (20 – 30 kartica teksta)
 2. Prijevod stručnog ili znanstvenog teksta s hrvatskoga na njemački (20 – 30 kartica teksta)
 3. Razgovor s diplomandom o područjima njegova interesa, usmjeravanje diplomanda na uže tematsko područje i metodologiju rada, bibliografski poticaji.
 4. Diplomandov izvještaj o radnoj verziji teme i prikupljenoj literaturi.
 5. Diplomandov izvještaj o proučenoj literaturi, novim spoznajama s područja odabrane teme, preciznije definiranje teme, upućivanje na dodatnu literaturu.
 6. Koncipiranje rada s provizornim kazalom.
 7. Pisanje rada uz konzultacije.
 8. Obrana diplomskog rada.
 9. /
 10. /
 11. /
 12. /
 13. /
 14. /
 15. /

Ishodi učenja
 1. Student - pristupnik vlada terminologijom stručnih jezika iz nekoliko područja i sposoban je brzo proširiti znanje iz terminologije u dodatnim područjima.
 2. Student - pristupnik vlada hrvatskim i njemačkim jezikom u dovoljnoj mjeri da može prevoditi kompleksne tekstove s njemačkoga na hrvatski služeći se odgovarajućim leksikom, morfosintaktičkim strukturama, jezičnim registrom i tekstnom vrstom
 3. Na nastavničkom smjeru student - pristupnik može odabrati relevantne stručne i znanstvene tekstove s područja odabrane teme, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu.
 4. Student - pristupnik zna se služiti širokim spektrom jezičnih izvora - rječnicima, priručnicima, paralelnim tekstovima, Internetom
 5. Na nastavničkom smjeru student - pristupnik primjenjuje prikladne načine proučavanja stručne literature, bilježenja i skiciranja relevantnih podataka.
 6. Na nastavničkom smjeru student - pristupnik može izraditi prikladnu koncepciju rada s jasno formuliranim ciljem i ključnim tezama.
 7. Na nastavničkom smjeru student - pristupnik može samostalno provesti zacrtano istraživanje i interpretirati rezultate.
 8. Na nastavničkom smjeru student - pristupnik može primijeniti uzuse znanstvenog pisanja.
 9. Na nastavničkom smjeru student - pristupnik može samostalno napisati rad primjerene sustavnosti, koherencije i stila.
Metode podučavanja
Individualne konzultacije
Metode ocjenjivanja
Numerička ocjena

Obavezna literatura
 1. Mary Snell-Hornby et al. (Hrsg.) (2006): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
 2. Pavlović, Nataša (2015): Uvod u teorije prevođenja, Leykam international.
 3. Duden (2006) Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?: Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion Taschenbuch.
Dopunska literatura
 1. Magloire Kengne Fokoua ( 2009): Methodische Probleme der Übersetzung. Unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungsprozeduren. Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
 2. Za nastavnički smjer: Medved Krajnović, Marta (2010): Od jednojezičnosti do višejezičnosti: uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international.
 3. Za nastavnički smjer: Caspari, Daniela et al. (2016): Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik. Ein Handbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
 4. Za nastavnički smjer: Burwitz-Melzer et al. (2016): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6. Aufl. Tübingen: A. Francke Verlag. Str. 571-597.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij