Naziv
Teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117554
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
upoznavanje studenata s različitim teorijskim modelima za opis procesa prevođenja
Sadržaj
 1. pojam teorije primijenjen na prevođenje
 2. prevođenje kao oblik posredovane komunikacije
 3. različite definicije prevođenja
 4. oblici i vrste procesa prevođenja
 5. povijesni pregled prevoditeljskih metoda
 6. teorija prevođenja i lingvistika
 7. pojam ekvivalentnosti u prevođenju
 8. tekstualna tipologija i tipologija prijevoda
 9. teorija prevođenja i znanost o književnosti
 10. prevođenje kao oblik intertekstualnosti
 11. prevođenje i kultura
 12. problemi prevođenja znanstvenih i stručnih tekstova
 13. terminologije i terminološki sustavi
 14. noviji pristupi opisu prevođenja
 15. završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i objasniti najvažnije teorijske pristupe u prevođenju
 2. kritički raspravljati o prednostima i nedostatcima pojedinih teorija prevođenja
 3. praktične probleme u prevođenju objasniti odgovarajućim teorijskim pojmovljem
 4. ilustrirati glavne koncepte pojedinih teorija prevođenja na praktičnim primjerima
 5. navesti glavne predstavnike teoretiziranja o prevođenju kroz povijest i objasniti u glavnim crtama njihove stavove
 6. objasniti specifičnosti prevođenja strukovnih i književnih tekstova i navesti njihove sličnosti i razlike
 7. objasniti utjecaj prevladavajućih jezikoslovnih paradigmi na opis procesa prevođenja
 8. kritički raspravljati o konceptu jezične relativnosti s obzirom na prevodilačku praksu
 9. prepoznati i kritički analizirati nedostatke u pojedinim prijevodima te ih teorijski kategorizirati
 10. poznavati osnove prevoditeljske etike
Metode podučavanja
frontalna nastava, studentske prezentacije odabranih tekstova iz predmetnog područja, rasprava
Metode ocjenjivanja
završni pismeni kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Stolze, R. (2008): Übersetzungstheorien. Eine Einführung, 5. Aufl. Tübingen.
Dopunska literatura
 1. Albrecht, J. (1998): Literarische Übersetzung, Darmstadt.
 2. Albrecht, J. (2005): Übersetzung und Linguistik, Tübingen.
 3. Greiner, N. (2004): Übersetzung und Literaturwissenschaft, Tübingen.
 4. Stolze, R. (1999): Die Fachübersetzung. Eine Einführung, Tübingen.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij