Naziv
Teorija spoznaje
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
66427
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Stjecanje općeg, višedisciplinarno i analitički utemeljenog poznavanja povijesti problema i aktualnih sadržaja recentne epistemologije; razvoj sposobnosti kod studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje resursa epistemologije u odnosu na druge filozofske i znanstvene discipline (poput logike, povijesti ideja, psihologije spoznaje, sociologije znanja, filozofije jezika, semiologije, psihoanalitičke teorije subjekta, kulturalnih studija i tsl.).
Sadržaj
 1. Opis sadržaja cijelog kolegija i rada po tjednima u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/teorija-spoznaje/

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti glavna razdoblja povijesti filozofije, filozofijske pravce i najznačajnije filozofijske sustave s obzirom na tematiku spoznaje i pojma znanja.
 2. Odgovarajuće koristiti epistemološku terminologiju u različitim granama filozofije i prikazati njen povijesni razvoj
 3. Ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih stajališta unutar iste filozofijske grane.
 4. Identificirati i primijeniti osnovne epistemologijske modele pri tumačenju znanstvenih teorija i društvenih fenomena.
 5. Analziirati i kritički prosuđivati odnos između klasičnih, novovjekovnih i suvremenih epistemolloških doprinosa.
 6. Pretraživati i adekvatno odabrati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci.
 7. Analizirati temeljne pojmove i teorije drugih znanosti iz filozofijske perspektive.
 8. Upoznati temeljne kriterije za razlikovanje znanstvenog od ideološkog diskursa.
 9. Primjenjivati poznavanje stranih jezika u studiju i komunikaciji
Metode podučavanja
predavanje; diskusija
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit. studenti biraju glavne i prateće reference iz četiri tematska područja; pismena obrada (najmanje) jednog tematskog područja uvjet za pristupanje usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Cjelovit popis literature s uputama za sastavljanje individualnog ispitnog programa uz konzultacije s nastavnikom nalazi se u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/teorija-spoznaje/
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar