Naziv
Teorije ličnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52602
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje znanja o različitim teorijama ličnosti. Isto tako, osim prikazivanja pojedinih teorija ličnosti, posebna pažnja će se posvetiti potencijalnoj aplikaciji pojedinih teorija, kao i njihovoj kritičkoj evaluaciji.
Sadržaj
 1. Uvodni susret
 2. Uloga i važnost teorije u psihologiji ličnosti
 3. Povijesni razvoj teorija ličnosti
 4. Freud
 5. Psihoanalitički pristup
 6. Kritička usporedba teorija iz psihoanalitičkog pristupa
 7. Humanistički pristup
 8. Kritička usporedba teorija iz psihoanalitičkog i humanističkog pristupa
 9. Kognitivni pristup
 10. Socijalno-kognitivni pristup
 11. Kritička usporedba teorija iz psihoanalitičkog, humanističkog i kognitivnog pristupa
 12. Allport, Eysenck, Cattell
 13. Osobinski pristup
 14. Kritička usporedba svih teorija
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije te objasniti njezinu znanstvenu utemeljenost.
 2. Protumačiti temeljne psihičke procese, osobine i sposobnosti (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, inteligencija, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja.
 3. Povezivati i vrednovati znanstvene spoznaje u psihologiji kao temeljnoj i primijenjenoj znanosti te u srodnim i komplementarnim znanstvenim disciplinama.
 4. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji.
 5. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Pervin, L. A., Cervone, D. i John, O. P. (2008). Psihologija ličnosti – Teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga. (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar