Naziv
Teorije odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35972
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta omogućiti studentima navođenje polazišta i bitnih karakteristika teorija odgoja i obrazovanja te kritičko tematiziranje suvremenih problema odgoja i obrazovanja iz perspektive temeljnih teorija odgoja i obrazovanja.
Sadržaj
 1. Orijentacijski tjedan
 2. Uvod u kolegij
 3. Osnovna terminološka polazišta kolegija.
 4. Velike teorije i znanstveni koncepti, paradigme i diskurzivni pristupi.
 5. ''Normativna'' pedagogija.
 6. Duhovnoznanstvena pedagogija.
 7. Empirijska pedagogija/znanost o odgoju.
 8. Kritička teorija društva, kritička znanost o odgoju i kritička pedagogija.
 9. Teorija sustava u pedagogiji.
 10. Dva lica (socijalnoga) konstruktivizma u pedagogiji.
 11. Suvremeni teorijski pristupi u pedagogiji (I).
 12. Prikaz i analiza filma.
 13. Suvremeni teorijski pristupi u pedagogiji (II).
 14. Razumijevanje pedagoške svakodnevnice pomoću teorija odgoja i obrazovanja.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. ­ Navesti polazišta i bitne karakteristike teorija odgoja i obrazovanja.
 2. ­ Razlikovati suvremene i nesuvremene koncepcije odgoja i obrazovanja.
 3. ­ Kritički tematizirati suvremene probleme odgoja i obrazovanja s aspekta temeljnih teorija odgoja i obrazovanja.
 4. ­ Reflektirati različita značenja temeljnih pedagogijskih pojmova u kontekstu pojedinih teorija odgoja i obrazovanja.
 5. ­ Kritički analizirati teorijski pluralizam u pedagogijskoj znanosti.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
1. Seminarski rad (10 bodova + opisna ocjena, uvjet za izlazak na ispit)
2. Pisana analiza filma (maksimalno 10 bodova)
3. Završni ispit (maksimalno 30 bodova, prolazni prag 15 bodova)


Konačna ocjena:
30-34 bod(ov)a – dovoljan (2)
35-39 bodova – dobar (3)
40-44 bod(ov)a – vrlo dobar (4)
45-50 bodova – izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Bašić, S. (1999). Odgoj. U: Mijatović, A. (ur.), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 175-203.
 2. English, A. R. (2014). Herbart, Johann F. U: Phillips, D. C. (ur.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Volume One. Los Angeles: SAGE reference, 372-375.
 3. Fromm, E. (1989). Revolucionarni karakter. U: Flego, G. (ur.), Autoritet i porodica. Zagreb: Naprijed, 109-126.
 4. König, E., Zedler, P. (1998). Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.
 5. Roth, H. (2019). Realistički obrat u pedagoškom istraživanju. U: Palekčić, M. (ur.), Pedagogijska istraživačka perspektiva. Odnos pedagogijske teorije i pedagogijskog empirijskog istraživanja. Zagreb: Erudita, 21-34.
Dopunska literatura
 1. Aubrey, K., Riley, A. (2017). Understanding & Using Challenging Educational Theories. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
 2. Palekčić, M., ur. (2015). Pedagogijska teorijska perspektiva. Značenje pedagogije kao teorije za disciplinu i profesiju. Zagreb: Erudita.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar