Naziv
Terminologije i jezici struka III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117556
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je proširivanje znanja o razlikama između općeg i strukovnog jezika te općejezičnih i strukovnih tekstnih vrsta; komparativna analiza njemačkih i hrvatskih mehanizama tvorbe stručnog nazivlja; usvajanje načela terminologije i terminografije; stjecanje leksikografske kompetencije te razumijevanje i korištenje terminologija za područja gospodarstvo, pravo te okoliš na njemačkom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Öffentliche Dienstleistungen, Kommunalgebühren
 2. Kapitalgesellschaften
 3. Rechnungslegung
 4. Recht als Wissenschaft
 5. Vertragsarten und -teile
 6. Gerichtsordnung
 7. Polizei und Staatsanwaltschaft
 8. Übersetzen von Urkunden
 9. Banken und Kreditwesen
 10. Öffentliche Haushalte
 11. Regulierungsbehörden
 12. Sozialversicherung
 13. Steuern
 14. Aktuelles (Werften in der Krise)
 15. Prüfungsvorbereitung

Ishodi učenja
 1. razlikovati stručne nazive od općejezičnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 2. identificirati stručne nazive u velikim internetskim korpusima na teme gospodarstvo, okoliš i pravo
 3. odrediti stupanj stručnosti neke tekstne vrste
 4. uporabiti stručne nazive u skladu s tekstnom vrstom na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
 5. sastaviti definiciju stručnog naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku u okviru zadanih tema
 6. diferencirano primjenjivati metode tvorbe stručnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 7. odrediti ekvivalente za pojedine stručne nazive na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
 8. sastaviti glosar za manje stručne tekstove – do 20 stranica teksta – uz primjenu terminoloških, terminografskih i leksikografskih načela
Metode podučavanja
Frontalna nastava, individualni rad, rad u skupinama.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje kontinuiranog doprinosa nastavi u obliku domaćih zadaća, izrada referata te pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005.
 4. Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 5. Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2008
 6. http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij