Naziv
Transformacije antičkog svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118190
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ciljevi predmeta: upoznati studenta sa slojevitošću povijesno-umjetničke interpretacije jednog od ključnih razdoblja u povijesti umjetnosti. Usporediti pojedine pristupe i sagledati ih u kontekstu razvoja discipline povijesti umjetnosti, od renesanse do Bečke škole povijesti umjetnosti i novijih teorija. Analizom reprezentativnih spomenika utvrditi formalne i sadržajne promjene koje su nastupile u umjetnosti između 2. i 4. stoljeća na području Europe, Mediterana i Bliskog Istoka. Promjene dovesti u vezu s promijenjenim političkim, društvenim i religijskim okolnostima u kasnome Rimskom Carstvu.
Sadržaj
 1. Kriza antičkoga svijeta: povijesno tumačenje 1
 2. Kriza antičkoga svijeta: povijesno tumačenje 2
 3. Metamorfoza oblika: razvoj stila u antičkoj umjetnosti
 4. Klasični stil i klasicizam: od klasične Atene do Augusta i Hadrijana
 5. Helenistički stil
 6. Prikazi rata u grčkoj i rimskoj umjetnosti
 7. Značenje oblika: umjetnost kao etička kategorija
 8. Temelji kontinuiteta 1: likovna umjetnost kao način definiranja identiteta
 9. Temelji kontinuiteta 2: figura cara i carska ikonografija
 10. Znakovi promjene 1: zagrobna umjetnost 2. i 3. stoljeća
 11. Znakovi promjene 2: istočnjački kultovi / misterijske religije
 12. Provincijalizacija ili "demokratizacija umjetnosti"?
 13. Prekretnica: Konstantin - liberator urbis i fundator quietis
 14. Umjetnost kao "baština": kultura i obrazovanje kao simbol antičke civilizacije
 15. Nova post vetera coepit: staro i novo u umjetnosti kasne antike

Ishodi učenja
 1. Student će produbiti temeljna znanja iz antičke umjetnosti, s naglaskom na razdoblje promjena u helenističko-rimskoj civilizaciji / kasnome Rimskome Carstvu (2.-4. stoljeće).
 2. Student će se upoznati s jednom od ključnih prekretnica u povijesti umjetnosti, ali i europske civilizacije općenito.
 3. Student će steći bolje razumijevanje povijesnih procesa, kao i uloge koju u njima igra medij slike
 4. Student će usporediti dosadašnja gledišta / interpretacije i usporediti valjanost pojedinih pristupa te tako razviti kritički odnos prema ranijim istraživanjima istih procesa
 5. Student će demonstrirati sposobnost praćenja razvoja antičke umjetnosti u razdoblju između 2. i 4. stoljeća te prepoznavanja formalnih i sadržajnih razlika u odnosu na umjetnost ranijih stoljeća
 6. Student će moći navesti i opisati najpoznatije carske spomenike, kao i druge značajne likovne produkcije toga vremena, javnoga ili privatnoga karaktera
 7. Student će prepoznati i opisati povijesne, društvene i religijske fenomene koji djeluju na transformaciju umjetničke forme u zadanome kronološkom okviru
 8. Student će biti u stanju sagledati proučavane procese u širem povijesnom kontekstu, te usporediti njihovu interpretaciju u djelima ranijih povjesničara umjetnosti
 9. Student će moći prosuditi različite teorijske pristupe fenomenu transformacije antičkoga svijeta i razviti potrebnu kritičku svijest u odnosu na metodologiju istraživanja
 10. Student će moći sagledati kontinuitet helenističko-rimske civilizacije u kasnoj antici.
Metode podučavanja
Predavanje / slikovni materijal / literarni dokumenti
Zajednički rad na odabranim tekstovima
Pojedinačni rad na pojedinim spomenicima
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave / aktivno sudjelovanje u nastavi i izvršavanje dodijeljenih zadataka / usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dino Milinović: Nova post vetera coepit. Ikonografija prve kršćanske umjetnosti, FF Press i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016.
 2. Diana E.E. Kleiner, Roman Sculpture, 1992.
 3. Jas Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph, 1998.
 4. Ranuccio Bianchi Bandinelli, Rome. The Late Empire, 1971. (dostupno na engleskom i talijanskom; pojedina poglavlja u prijevodu na hrvatski)
 5. Eric R. Dodds, Pogani i kršćani u doba tjeskobe, Laus, Split, 1999. (izvorno izdanje iz 1965.).
Dopunska literatura
 1. Jérôme Carcopino, Daily Life in Ancient Rome, 1941.
 2. Petar Selem, Izidin trag. Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku, 1997
 3. Ernst Kitzinger, Byzantine Art in the Making, 1977.
 4. Dino Milinović, Seuso:autopsija jednog slučaja, 2016.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 6. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij