Naziv
Turski jezik: osnove sintakse (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
50991
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je kolegija da polaznici ovladaju sintaktičkim ustrojem turskoga kao S-O-V-jezika općenito uz kontrastiranje s hrvatskim jezikom, s posebnim naglaskom na strukturama različitih vrsta pogodbenih rečenica, morfosintaktičkim obilježjima određenih vrsta konverba te oblicima na margini sustava indikativnih glagolskih vremena.
Sadržaj
 1. Opći pregled sintaktičkog ustroja turskoga kao S-O-V-jezika na sintagmatskoj i rečeničnoj razini. Vježbe: sintaktička raščlamba, prevođenje, konverzacija.
 2. Kondicional kao glagolski način za izražavanje želje, nedoumice i irealne pogodbe – morfološki ustroj, značenja, upotreba u jednostavnim i zavisnosloženim rečenicama s osvrtom na usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 3. Kondicionalna modalnost: vrste, tvorba, značenja i upotrebe s osvrtom na usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 4. Pogodbene rečenice: vrste (pogodbene rečenice za izražavanje ostvarivih i neostvarivih uvjeta), struktura i gramatička obilježja uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 5. Habitualne rečenice: vrste, struktura i značenja uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 6. Provjera znanja
 7. Konverb -(y)AlI: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 8. Konverb -mAdAn: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 9. Konverb -(y)A: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 10. Glagolski oblici na margini sustava indikativnih glagolskih vremena (I): durativna forma -mAktA olmak – morfosintaktička obilježja, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 11. Glagolski oblici na margini sustava indikativnih glagolskih vremena (II): forma -mAk üzere olmak – morfosintaktička obilježja, značenja i upotrebe, značenjski bliski oblici u turskom jeziku uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 12. Provjera znanja.
 13. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje).
 14. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje), rješavanje probnih testova.
 15. Ponavljanje s 2. godine preddiplomskog studija s posebnim naglaskom na morfosintaktička obilježja infinitnih glagolskih oblika te njihovu usporedbu s finitnim oblicima. Vježbe: morfološka raščlamba riječi i sintaktička raščlamba sintagmi i rečenica, prevođenje, konverzacija.

Ishodi učenja
 1. Objasniti razliku između kondicionala i kondicionalnih modalnosti u turskom jeziku, usporediti njihovu morfološku strukturu i značenja, demonstrirati upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice, tekstove i dijaloge u kojime se ti oblici pojavljuju.
 2. Objasniti strukturu habitualnih rečenica te pogodbenih rečenica za izražavanje ostvarivih i neostvarivih uvjeta, protumačiti njihove razlike te demonstrirati upotrebu u odgovarajućem kontekstu.
 3. Objasniti tvorbu i značenja konverba na -(y)AlI, -(y)A i -mAdAn, kontrastirati ih s funkcionalno i značenjski bliskim hrvatskim strukturama, demonstrirati njihovu upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice, tekstove i dijaloge u kojime se oni pojavljuju.
 4. Objasniti morfosintaktička i značenjska obilježja glagolskih oblika na margini sustava indikativnih glagolskih vremena (durativnog oblika -mAktA i oblika -mAk üzere olmak) te demonstrirati njihovu upotrebu.
 5. Prevoditi tekstove s turskoga na hrvatski koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovim te prevoditi tekstove o poznatim temama s hrvatskoga na turski ispravno se koristeći različitim infinitnim oblicima, glagolskim vremenima, načinima i likovima (stanjima).
 6. Demonstrirati komunikaciju koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom.
 7. Demonstrirati komunikaciju koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe i lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb: Sveučilišna naklada
 2. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.
 3. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika
 4. Čaušević, E., Kerovec, B. (2021), Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: sintagma i jednostavna rečenica, Zagreb: Ibis grafika
 5. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara: TDK
 6. Lewis, G. L. (2000), Turkish Grammar, Oxford: Oxford University Press
 7. Erguvanlı, E. (1984), The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles: University of California Press
 8. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.
 9. Udžbenik po izboru lektora
 10. Banguoğlu, T. (2004), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK
 11. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge: MIT Press
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskow/Leningrad: Akademija Nauk CCCP
 2. Jansky, H. (1986), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden: Harrassowitz
 3. Swift, L. (1962), A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, the Hague.
 4. Teodosijević, M. (2004), Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd: Čigoja štampa.
 5. Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.
 6. Hengirmen, M. (1995), Türkçe Dilbilgisi, Ankara: Engin Yayınevi

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar