Naziv
Turski jezik: osnove sintakse (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
50994
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija jest da polaznici ovladaju morfosintaktičkim i značenjskim obilježjima kvazikonverba, izražavanjem modalnih značenja pomoću modalnosti -mIş i -DIr te morfosintaktičkim, semantičkim i pragmatičkim obilježjima upravnog i neupravnog govora i njihovim međusobnim preoblikama uz usporedbu i kontrastiranje s hrvatskim jezikom.
Sadržaj
 1. Kvazikonverbi: morfosintaktička i značenjska obilježja te upotreba u odnosu prema pravim konverbima uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 2. Kvazikonverb -DIkçA: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 3. Kvazikonverb -mAktAnsA: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 4. Kvazikonverb -CAsInA: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 5. Izražavanje modalnih značenja u turskom jeziku uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 6. Modalnost na -DIr: morfosintaktička obilježja, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 7. Modalnost na -mIş: morfosintaktička obilježja, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 8. Provjera znanja
 9. Upravni i neupravni govor (I): sintaktičko ustrojstvo i načini izražavanja. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 10. Upravni i neupravni govor (II): vrste preoblika upravnog u neupravni govor i obrnuto s posebnim osvrtom na preoblike finitnih u infinitne glagolske oblike i obrnuto. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 11. Kvaziveznik diye: značenje, upotrebe i vrste rečenica u kojima se koristi. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 12. Subjunktor ki: značenje, upotrebe i vrste rečenica u kojima se koristi. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 13. Provjera znanja
 14. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje).
 15. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje), rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti kvazikonverbe, objasniti, usporediti i demontrirati njihovu upotrebu s osvrtom na njihove značenjske i funkcionalne ekvivalente u hrvatskome jeziku.
 2. Objasniti temeljne načine izražavanja modalnih značenja u turskom jeziku s posebnim naglaskom na modalnosti -mIş i -DIr i osvrtom na hrvatski jezik te demonstrirati njihovu upotrebu.
 3. Objasniti i demonstrirati načine izražavanja upravnog i neupravnog govora te njihove međusobne preoblike s posebnim naglaskom na sintaktički ustroj, preoblike finitnih u infinitne glagolske oblike i obratno te usporedbu s hrvatskim jezikom.
 4. Samostalno prevesti s turskog na hrvatski i s hrvatskog na turski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 5. Demonstrirati komunikaciju na turskome koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom te se uključivati u razgovor o poznatim temama.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb: Sveučilišna naklada
 2. Čaušević, E. (1995), Nominalizacija u turskome jeziku (I). Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. Suvremena lingvistika (SL) 40. 33-50
 3. Čaušević, E. (1997), Nominalizacija u turskome jeziku II. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. SL 43-44. 29-60
 4. Čaušević, E. (1994 ), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. Suvremena lingvistika 37. 5-34
 5. Čaušević, E. (1997), Adverbijalizacija u turskome jeziku. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF) 46/1996. 13 -37
 6. Erguvanlı, E. (1984): The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles: California University Press
 7. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara: TDK Yayınları
 8. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika
 9. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge
 10. Čaušević, E., Kerovec, B. (2021), Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: sintagma i jednostavna rečenica, Zagreb: Ibis grafika
 11. Udžbenik po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva/Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR
 2. Banguoğlu, T. (2004), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK
 3. Hengirmen, M. (1995): Türkçe Dilbilgisi, Ankara: Engin Yayınevi
 4. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge
 5. Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları
 6. Teodosijević, M.(2004): Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd: Čigoja štampa
 7. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge: The MIT Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar