Naziv
Tvorba riječi
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118225
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Učenje i razumijevanje osnovnog pojmovlja leksičke morfologije; analiza i usvajanje unutrašnje strukture tvorenica i složenica; razvijanje kreativnosti u tvorbenim mehanizmima; bolje razumjevanje stručne i znanstvene radove.
Sadržaj
 1. Sustavno izlaganje tvorbenih procesa u talijanskom jeziku:
 2. morfološko-fonološka interakcija
 3. morfološko-sintaktička interakcija
 4. uvod u strukturu riječi
 5. analiza riječi; leksem, morfem, gramatička riječ
 6. morfemi, morfi i alomorfi
 7. vrste morfema: korjeni, afiksi, leksički morfem i osnova
 8. fleksijski i derivacijski morfemi
 9. leksička pravila
 10. plodnost i kreativnost
 11. višestruka afiksacija
 12. sufiksacija
 13. prefiksacija
 14. parasinteza
 15. slaganje

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim osobama o općim pojmovima leksičke morfologije i modelima opisa tog dijela gramatike.
 2. prepoznati i kategorizirati sve glavne mehanizme koji sudjeluju u tvorbi talijanskog leksika (sufiksacija, prefiksacija, parasinteza, alterativna tvorba, slaganje)
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu u području leksičke morfologije i primijeniti je u analizi najvažnijih vidova tvorbene problematike (posebno s obzirom na tvorbene elemente: sufikse, prefikse, neoklasične elemente).
 4. izdvojiti i uočiti rubne/granične slučajeve tvorbe u talijanskom jeziku (retroformacija, konverzija, koordinativno slaganje)
 5. samostalno dalje razvijati kreativnost u tvorbi novih riječi
Metode podučavanja
metoda poučavanja se temelji na teoriji principa i parametara
Metode ocjenjivanja
usmeni i pismeni ispit ispit

Obavezna literatura
 1. Grossmann, M. - Rainer, F., La formazione delle parole in italiano, Tuebingen, Niemeyer, 2004.
 2. Dardano, M., La formazione delle parole nell'italiano di oggi, Roma, Bulzoni, 1978.
 3. Peša Matracki I., Formazione delle parole e formazione delle parole in italiano, Zagreb, FFpress, 2012
 4. Dardano, M., Costruire parole, Il Muliono, 2009.
Dopunska literatura
 1. Tekavčić, P., Grammatica storica dell'italiano, Lessico, vol. III. Bologna: il Mulino 1980
 2. Scalise, S., Morfologia, Bologna: il Mulino 1994
 3. Dardano, M., La formazione delle parole nella storia della lingua italiana, semantica e lessicologia storiche, Roma: Bulzoni 2001; SLI 42

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar