Naziv
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118027
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
osposobiti studente za analizu i vrednovanje jezične produkcije učenika njemačkog kao stranog jezika
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Pojam i razvoj teorije međujezika
 2. Sekvence stjecanja jezičnih elemenata u neformalnim i u formalnim kontekstima učenja drugog jezika (stjecanje rečeničnih modela i morfologije)
 3. Utjecaj materinskog i drugih jezika, pojam interferencije
 4. Analiza usmenih i pismenih primjera jezične produkcije učenika njemačkog jezika kojima je hrvatski jezik materinski
 5. Lingvistička analiza pogrešaka i mogućnosti interpretacije uzroka
 6. Komunikacijska analiza pogrešaka
 7. Uspoređivanje pogrešaka s nastavnim programima
 8. Usporedba s učeničkim jezicima u neformalnim kontekstima učenja, komunikacijske strategije
 9. Individualni i nastavni faktori koji utječu na rezultat usvajanja drugog jezika
 10. Mogućnosti reagiranja na pogreške: postupci korekture i savjetovanje
 11. Utvrđivanje stupnja jezične kompetencije, globalno i u pojedinim segmentima (izgovor, gramatika, vokabular, razumijevanje slušanjem, govor i pisanje)
 12. Europski referentni okvir.
 13. Nacionalni ispit znanja
 14. Državna matura
 15. Sinteza i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. definirati pojam međujezika i objasniti razvoj teorije međujezika
 2. izložiti sekvence stjecanja jezičnih elemenata u neformalnim i formalnim kontekstima učenja drugog jezika
 3. analizirati, interpretirati i vrednovati usmene i pismene primjere jezične produkcije učenika njemačkog jezika kojima je hrvatski jezik materinski
 4. nabrojiti i objasniti uzroke pojavljivanja jezičnih pogrešaka (interlingualni, intralingualni... uzroci)
 5. reagirati na pogreške: primijeniti prikladne postupke korekture i pružiti savjete
 6. utvrditi stupanj jezične kompetencije, globalno i u pojedinim segmentima (ZEROJ, Nacionalni ispit znanja, Državna matura) te pripremiti učenike za Nacionalni ispit znanja njemačkog jezika i Državnu maturu.
 7. primijeniti psihološke spoznaje o učenju i osobnim karakteristikama učenika pri analizi rada učenika te ih te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 8. utvrditi stupanj jezične kompetencije, globalno i u pojedinim segmentima (ZEROJ, Nacionalni ispit znanja, Državna matura) te pripremiti učenike za Nacionalni ispit znanja njemačkog jezika i Državnu maturu.
Metode podučavanja
Izlaganja, analize primjera, diskusije, simulacije slučaja, grupni i individualni rad, praktične vježbe, uz upotrebu računala i interneta.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni zadaci tijekom semestra, prezentacija ili seminarski rad. Pismeni ispit na kraju semestra. Sudjelovanje na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Kleppin, K. (1997): Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin usf.: Langenscheidt.
 2. Grotjahn, Rüdiger / Kleppin, Karin (2015): Prüfen, Testen, Evaluieren, dll 7, Langenscheidt, Goethe Institut, Klett.
 3. Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 4. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Begleitband (2020). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
 5. Häusler, M. (2003): "Schreibkompetenz kroatischsprachiger Deutschlerner". In: Zagreber germanistische Beiträge 12, str. 149-175.
 6. Diehl, Erika et.a. (2000): Grammatikunterricht: Alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch. Tübingen: Niemeyer.
Dopunska literatura
 1. Koeppel, Rolf (2013): Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis, 2. überarbeitete Auflage, Schneider Verlag Hohengehren.
 2. Konjevod, A. (2011): Kontrastivni pristup nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade preterita u njemačkom jeziku / Strani jezici: časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 40 (2011), 1, str. 43-59.
 3. Lütze Miculinić, M. i Smrtić, S. (2018) Prijenosna odstupanja govornika hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim na razini B1. Strani jezici – Časopis za primijenjenu lingvistiku 46 (2018), str. 45-63.
 4. Habjan, Ana Monika (2018) Regel, Fehler, Korrektur. Der non-native discourse in Linguistik und Sprachphilosophie. Universität Wien. Vienna University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij