Naziv
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118029
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
osvijestiti različite oblike nastavničkih postupaka i razvijati nastavničke vještine studenata/studentica
Sadržaj
 1. analiza stilova podučavanja, učiteljskih vještina i aktivnosti
 2. verbalno i neverbalno ponašanje nastavnika, interakcija nastavnika s učenicima
 3. aspekti i tehnike praćenja nastave, analiza ponašanja nastavnika i učenika na temelju video snimaka satova
 4. administracija (dnevnici, imenici), razredništvo, suradnja s roditeljima, stručni ispiti
 5. ocjenjivanje, pravilnik o ocjenjivanju, individualno praćenje i savjetovanje, domaće zadaće
 6. planiranje (godišnje, po nastavnim jedinicama, tjedno, dnevno; nastavni plan i program)
 7. odobreni udžbenici, drugi izvori i materijali, upotreba medija, profesionalne organizacije
 8. planiranje provedbe jedne nastavne jedinice; postupci motiviranja i oblici rada u nastavi
 9. postupci poticanja učenika na sudjelovanje i samostalni rad, organiziranje grupnog rada
 10. nastavna frazeologija na njemačkom jeziku
 11. /
 12. /
 13. /
 14. /
 15. /

Ishodi učenja
 1. analizirati različite stilove poučavanja stranog jezika, učiteljske vještine i aktivnosti
 2. objasniti temeljna obilježja prikladnog neverbalnog i verbalnog ponašanja nastavnika
 3. objasniti svrhu administrativnih obveza nastavnika i osnovne pedagoške dokumentacije
 4. primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika
 5. analizirati i izraditi nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup nastavi
 6. planirati nastavnu jedinicu primjenjujući postupke i oblike rada koji potiču motivaciju i samostalnost učenika
 7. organizirati grupni rad u nastavi stranog jezika
 8. organizirati suradnju s roditeljima i profesionalnim organizacijama
 9. ispravno i prikladno se služiti nastavnom frazeologijom
 10. pronaći odobrene udžbenike, prikladne izvore, medije i materijale za rad u nastavi stranog jezika
Metode podučavanja
diskusija, pojedinačni rad, rad u paru, rad u grupi
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje rada studenata na temelju redovitog pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, pisani i usmeni zadaci tijekom semestra, referati

Obavezna literatura
 1. Grell, J. (1979): Techniken des Lehrerverhaltens. Weinheim und Basel: Beltz, 9. Aufl.
 2. Heidemann, Rudolf (2003): Körpersprache im Unterricht. Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 7. Aufl.
 3. Weidemann, Bernd (2002): Gesprächs- und Vortragstechnik. Weinheim usw.: Beltz.
 4. Vrhovac, Y. i suradnice (2019): Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak.
Dopunska literatura
 1. autentični njemački tekstovi po vlastitom izboru studenata
 2. Lütze-Miculinić, Marija i Jelaska, Zrinka (2019): Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika. 1. svezak. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij