Naziv
Ukrajinska književnost 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51349
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij predočava povijesni razvoj ukrajinske književnosti renesansnoga i baroknog doba, rasvjetljava osobitosti nastanka novih pojava u odnosu na prethodno razdoblje i srednjovjekovne tradicije. Osnovni cilj – prikazati značaj ukrajinske kulture u komuniciranju s katoličkim prostorom i stvaranju novih pojava u sintezi bizantinske i latinske tradicije. Kolegij pruža uvid u formiranje novih stilskih izražaja i žanrova, prikazuje ulogu ukrajinskog baroka u barokiziranju drugih književnosti bizantske tradicije. Upoznavanje s književnim jezikom koji se postupno transformira prema novom književnom jeziku.
Sadržaj
 1. Problem književnoga jezika: Meletij Smotryc’kyj kao rodoljub i jezikoslovac, uloga njegove Gramatike u razvoju književnog jezika. Pojam ukrajinske redakcije crkvenoslavenskoga jezika. Smotryc’kyj – Juraj Križanić.
 2. Barokno doba – specifikum nastanka, razvoja i osobitost ukrajinske kulture u komuniciranju s katoličkom kulturom. Barok s funkcijom preporoda ukrajinskog društva. Mentalitet čovjeka ukrajinskog baroka, kozaštvo kao poseban stalež u poticanju barokne kulture. Značaj školstva. Kyjevo-Mogyljans’ka akademija kao središte književnog baroka.
 3. Nastanak rimovanog pjesništva kao vodećeg žanra ukrajinskog baroka: osnovne teme, žanr, sadržaj, uloga kanta, zbirke, predstavnici, tematska klasifikacija.
 4. Religijsko-filozofsko pjesništvo: Vitalij i njegova zbirka „Dioptra“, Kyrylo Trankvilion Stavrovec’kyj „Perlo mnogocinne“, Ivan Velyčkovs'kyj: ideje, teme, poetika.
 5. Panegirično pjesništvo: osobitosti žanra, nastavak prethodne tradicije, panegirik kao barokna moda, slavljenje mecena, get’man Sagajdačnyj kao vitez. Predstavnici: Oleksandr Mytura, Kasijan Sakovyč, Dmytrij Tuptalo.
 6. Kuriozno i figurativno pjesništvo: Ivan Velyčkovs’kyj.
 7. Povijesno-rodoljubno pjesništvo: odraz oslobodilačkoga rata pod vodstvom Bogdana Hmel’nyc’kog, apologija kozaštva, kontrastiranje Ukrajine i Moskovije (Semen Dyvovyč), anonimno pjesništvo.
 8. Lirsko pjesništvo: visoki, srednji i nizovyj barok, korištenje folklornih elemenata; tema ljubavi, erotska, etiketna, humoristička poezija.
 9. Burleskno-travestijsko pjesništvo kao odraz pučke kulture smijeha, stvaralaštvo „mandrivnyh djakiv“, značaj burleska u razvoju ukrajinske književnosti.
 10. Dramaturgija kao nova pojava, školska drama, intermedija, vertep. Dramske forme: misterija, (Dmytro Tuptalo, Mytrofan Dovgalevs’kyj); mirakul. moralitet, povijesma drama.
 11. Predstavnici drame: Feofan Prokopovyč – „Volodymyr“ – idejna, alegorijska osobitost; Ivan Nerunovyč – „Mylist’ Boža Ukrajinu…“, Intermediji Dovgalevs’kog i Konys’kog; osobitosti vertepa kao pučkog teatra.
 12. Stvaralaštvo Grygorija Skovorode: zbirke, problem jezika.
 13. Društveno-političke okolnosti razvoja ukrajinske kulture 15. i 16. st., pronicanje renesansnih pojava u ukrajinsku sredinu, formiranje čovjeka renesansne svijesti (J. Drogobyč, S. Orihovs’kyj); interknjiževno zajedništvo kao osobitost razvitka književnosti 16. st.: ukrajinsko-poljsko, ukrajinsko-bjelorusko zajedništvo.
 14. Ukrajinska književnost na latinskom jeziku, sinteza europske i usmenoknjiževne tradicije, prva tiskana knjiga ukrajinskog autora 1483. (J. Drogobyč), latinojezično pjesništvo (Pavlo Rusyn), značaj poljskog posredništva.
 15. Nastanak crkvene unije i polemičke literature kraja 16. i poč. 17. st.. Bratstva i značaj Ostroške akademije. Ivan Vyšens’kyj kao osobitost i polemičar, njegove poslanice, „Knyžka“ kao izraz protestantizma.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 4. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Історія української літератури, том другий, давня література (друга половина XVI-XVIII ст.). Наукова думка. Київ. 2014
 2. Дмитро Чижевський. Історія української літератури. Академія. Київ. 2008
 3. Михайло Наєнко. Художня література України. Від міфів до реальності. Київ. 2012
 4. Юлія Солод. Українська класична література. Київ. 2008
Dopunska literatura
 1. Українське бароко. Том 1-2. Acta. Харків. 2004

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar