Naziv
Ukrajinska književnost 3
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51356
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij je usmjeren na učenje i spoznaju osobitosti nastanka i razvoja književnosti s kraja 18. i prve polovice 19. stoljeća s posebnim osvrtom na problem nacionalnog preporoda, utvrđivanja ukrajinskog književnog jezika, obraćanja narodu kao protagonistu. Posebice se prati razvoj imperijskog diskursa i kontradiskursa kao determinante književnoga procesa.
Sadržaj
 1. Osobitosti razvoja ukrajinske književnosti na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, «nacionalni preporod». Pojmovi te reflektiranje klasicizma, prosvjetiteljskoga realizma u ukrajinskoj književnosti. Značaj Ivana Kotljarevs’kog i njegove Eneide u razvoju ukrajinske književnosti. Lik Ukrajine u stvaralaštvu Kotljarevs’kog. Problem ukrajinskog književnog jezika, Ševčenko o Kotljarevs’kom.
 2. Ukrajinska dramska književnost, značaj kazališta u uvjetima prezentiranja etnosa; dramska djela 1810. - 1840.: Ivan Kotljarevs’kyj, Kvitka-Osnovjanenko, Vasylj Gogolj i drugi. Povezanost s baroknom teatralnom tradicijom i novim tendencijama u europskome kazalištu.
 3. Osobitosti razvoja proze: elementi klasicizma, sentimentalizma (Kvitka-Osnovjanenko). Prosvjetiteljski realizam (Gulak-Artemovs’kyj, Jevgen Grebinka). Žanrovske osobitosti pjesništva.
 4. Postupna vladavina romantizma, specifikum ukrajinske romantike. «Ukrajinske škole» u drugim nacionalnim kulturama. Odraz nacionalnih osobitosti u svjetonazoru, filozofskim pogledima i stvaralaštvu Gogolja.
 5. Škole ukrajinske romantike: Harkivs’ka romantika (Izmajil Sreznevs’kyj, Levko Borovykovs’kyj, Amvrosij Metlyns’kyj, Mykola Kostomarov). Zapadna Ukrajina i Rus’ka trijcja (Markijan Šaškevyč, Ivan Vagylevyč, Jakiv Golovac’kyj). Problem nacionalnog identificiranja, pojam rus’ki, Rusyn u zapadnoukrajinskom nacionalnom preporodu.
 6. Osnovne tendencije u razvoju ukrajinske književnosti 40. i 60. godina 19. stoljeća. Počeci kritičkoga realizma. Ukrajina u sustavu dvaju imperija, uvjeti razvoja nacionalno-kulturnoga preporoda. Politička sukobljavanja, problem nacionalnoga identiteta. Nastanak prve političke organizacije Kyrylo-Metodijevo društvo.
 7. Kijevska romantika. Osobitosti ukrajinskog romantičarskog slavizma (Mykola Kostomarov). Historizam kijevske romantike, glorificiranje prošlosti, problem jezika, suodnos grada i sela. Pogledi Kuliša. Mjesto i značaj Tarasa Ševčenka u društvu. Osobitosti svjetonazora Ševčenka. Sudbina društva i njegovih članova.
 8. Taras Ševčenko, značaj, mjesto u nacionalnom preporodu, problemi kritičkog interpretiranja stvaralaštva pisca. Periodi života i stvaralaštva. Umjetnička ostavština Ševčenka. Prvo razdoblje stvaralaštva Tarasa Ševčenka, specifika romantizma, žanrovske osobitosti. Poema "Kateryna", karakter historizma u poemama Ševčenka; balade, poslanice; povijesne okolnosti poeme "Gajdamaky".
 9. Dramsko stvaralaštvo Tarasa Ševčenka, povezanost s aktualnim problemima nacionalnog identiteta. Rodoljubne, socijalne drame, folklorizam teatra Ševčenka. Trijada: prošlost, suvremenost i budućnost u stvaralaštvu prvoga razdoblja. Sinkretizam stvaralačke metode u stvaralaštvu prvoga razdoblja.
 10. Lirika razdoblja «Tri lita». Analiza pjesama. Struktura i sadržaj pjesničkoga djela. Politička poema «San» (1844). Filozofska pozicija pjesnika u poslanicama. Duma i Dumka; misterija kao politička forma: poema Kavkaz (idejni sadržaj, kompozicija, melodika djela). Biblijski motivi. Poslanica I mertvim, i živim… Kompozicija i idejni sadržaj Zapovita. Značaj pjesništva razdoblja Tri lita.
 11. Stvaralaštvo Ševčenka u progonstvu 1847. – 1858.
 12. Stvaralaštvo Ševčenka nakon progonstva.
 13. Filozofska problematika stvaralaštva Tarasa Ševčenka. Mjesto i značaj Ševčenka u razvoju ukrajinske literature. Ševčenkova poetika.
 14. Od romantizma prema realizmu: valterskotovski roman. Stvaralaštvo Pantelejmona Kuliša. Problem nacionalne i socijalne sudbine ukrajinskog naroda u djelima Kuliša.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, kolokvij, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Історія української літератури, том третій, література XIX ст. (1800-1830). Наукова думка. Київ. 2016
 2. Історія української літератури, том четвертий, (Тарас Шевченко). Наукова думка. Київ. 2014
 3. Юлія Солод. Українська класична література. Київ. 2008
 4. Михайло Наєнко. Художня література України. Від міфів до реальності. Київ. 2012
Dopunska literatura
 1. С. П. Денисюк. Українська література у портретах і довідках: давня література ХІХ ст. Либідь. Київ. 2000
 2. Hrvatska ševčenkiana. Hrvatsko-ukrajinsko društvo. Zagreb, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar