Naziv
Umjetnost antike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
35919
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj predmeta "Umjetnost antike" je prenijeti osnovna znanja o antičkim spomenicima nastalih u vremenskom rasponu od 7. stoljeća pr. n. e. do 5 stoljeća n. e. Kompetencije stečene u nastavi uključuju prepoznavanje stilskih i ikonografskih razlika djela nastalih u antičko doba, sposobnost samostalne interpretacije antičke spomeničke baštine, sposobnost komparacije djela u širokom vremenskom rasponu, sposobnost snalaženja u osnovnim povijesnim izvorima vezanima za antičko doba. Stečene kompetencije odgovaraju ishodima učenja na ovome predmetu.
Kao drugi element u stjecanju kompetencija, predmet pruža mogućnost stjecanja vještina snalaženja na arheološkim lokalitetima i "čitanja" arheoloških ostataka arhitektonskih sklopova nastalih u antičko doba, kako na području Hrvatske, tako i izvan nje. Također, studenti kroz nastavu, posebice terensku, dobivaju priliku za rad s konkretnim spomenicima i na taj način se uče osnovnim povijesno-umjetničkim metodama interpretacije likovnih dijela i arhitekture.
Sadržaj predmeta je preduvjet za razumijevanje svih predmeta koji kronološki u izvedbenom programu slijede, a jednako tako i svih spomenika poteklih iz kronološki narednih razdoblja razvoja europske umjetnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - značenje antike za povijest umjetnosti
 2. Minojska i mikenska arhitektura i umjetnost
 3. Grčka arhajska umjetnost i arhitektura
 4. Ranoklasično razdoblje grčke umjetnosti
 5. Zreloklasično razdoblje grčke umjetnosti
 6. Počeci helenizma - Praksitel, Lizip, Leohar
 7. Helenistička skulptura
 8. Rim u nastanku - Republika
 9. Augustov Rim - arhitektura "moći"
 10. Carska portretistika od Augusta do Konstantina
 11. Hadrijan graditelj
 12. Rimska sepulkralna umjetnost
 13. Rimski mozaici i četiri pompejanska stila
 14. Umjetnost nakon cara Hadrijana
 15. Novi RIm - Dioklecijanova palača i Konstantinopol

Ishodi učenja
 1. sposobnost prepoznavanja stilskih i ikonografskih razlika djela nastalih u antičko doba
 2. osnovno znanje o antičkoj spomeničkoj baštini na tlu Hrvatske
 3. osnovni uvid u način korištenja znanstvene literature vezane za antičku baštinu
 4. osnovni uvid u povijesne izvore vezane za antičku baštinu
 5. osnovni uvid u metode formalne i ikonografske interpretacije antičkih spomenika
 6. osnovni uvid u metode interpretacije antičkih arhitektonskih i urbanističkih spomenika
Metode podučavanja
Nastava iz predmeta "Umjetnost antike" prema uobičajenom planu Fakulteta odvija se na tri razine. Predavanja se izvode prema zadanome planu, kao i seminari. Seminari se odvijaju većim dijelom kroz izlaganja studenata raspodijeljenih u grupe kojima su unaprijed određeni zadaci. Treći segment je terenska nastava koji se odvija ili u Rimu ili u Hrvatskoj. Terenska nastava nije obvezna za studente, ali je sadržaj pokriven terenskom nastavom obvezan za polaganje ispita.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje na predmetu "Umjetnost antike" zasniva se na dvije komponente. Prva komponenta je kvaliteta izrade i izvedbe seminarskoga rada prezentiranoga pred kolegama u predviđenom terminu. Druga komponenta je usmeni ispit koji se održava u prethodno najavljenim ispitnim rokovima. Pri tomu veću težinu u ocjenjivanju ima usmeni ispit. Usmeni ispit se temelji na propisanoj ispitnoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. J.B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1994. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)
 2. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002., odabrana poglavlja
 3. J. Boardman, Greek Art, London, 1985., odabrana poglavlja.
 4. R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1991. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)
 5. D. Strong, Roman Art, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1988. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)
Dopunska literatura
 1. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. N. Cambi, Imago animi. Antički portret na tlu Hrvatske, Književni krug, Split, 2000.
 3. Atlas arhitekture, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
 4. J. Zamarovsky, Grčko čudo, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 5. O. Brendel, Etruscan Art, Penguin Books, London, 1978.
 6. A.W.Lawrence, Greek architecture, Yale University Press, New Haven - London, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar