Naziv
Upravljanje karijerom
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
184952
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Terenske vježbe
45

Cilj
Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa suvremenim trendovima na tržištu rada, omogućiti im stjecanje vještina uspješnog upravljanja vlastitom karijerom te vještina provođenja intervencija namijenjenih povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba.
Sadržaj
 1. Dugotrajna nezaposlenost i socijalna isključenost.
 2. Podrška socijalnom uključivanju i pristupu tržištu rada za marginalizirane skupine.
 3. Terminologija, koncepti i teorijska pozadina društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju.
 4. Metode DKU. Nacionalni i međunarodni primjeri DKU.
 5. Izazovi suvremenog tržišta rada: radna mobilnost i fleksibilnost, nesigurnost posla. Tradicionalni i suvremeni modeli karijere.
 6. Dispozicijska zapošljivost kao individualni resurs za upravljanje karijerom. Intervencije namijenjenje povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba.
 7. Razvoj profesionalnog identiteta. Samopoimanje vlastitog karijernog razvoja.
 8. Karijerna adaptabilnost. Procjena karijerne adaptabilnosti s ciljem povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba.
 9. Donošenje karijernih odluka. Postavljanje karijernih ciljeva.
 10. Karijerni plan. Primjena karijernog plana u provođenju intervencija s nezaposlenim osobama.
 11. Stjecanje socijalnog kapitala. Intervencije namijenjenje povećanju socijalnog kapitala nezaposlenih osoba.
 12. Traženje posla – resursi, prediktori, strategije i ishodi. Pisanje životopisa i predstavljanje poslodavcima. Primjena vještina pisanja životopisa u provođenju intervencija s nezaposlenim osobama.
 13. Selecijski intervju. Primjena vještina provođenja selekcijskog intervjua u intervencijama s nezaposlenim osobama.
 14. Generičke radne kompetencije – rad u timu i timske uloge.
 15. Radna dobrobit.

Ishodi učenja
 1. Opisati suvremene trendove na tržištu rada te kritički analizirati njihove posljedice na radnu motivaciju i dobrobit ljudi.
 2. Usporediti i evaluirati pristupe u definiranju individualne zapošljivosti.
 3. Upotrijebiti vještine aktivnog traženja posla i osobnog predstavljanja u terminima radnih kompetencija.
 4. Prepoznati negativne posljedice (produljene) nezaposlenosti.
 5. Formulirati potrebe nezaposlenih osoba i prepoznati radne potencijale pojedinaca različitih profila.
 6. Kreirati i provoditi intervencije namijenjene poticanju zapošljivosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba iz marginaliziranih skupina.
 7. Kritički analizirati društvene programe čiji je cilj poticanje zapošljivosti, posebno marginaliziranih skupina.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, terenska nastava, samostalni zadaci i mentorski rad, metoda društveno korisnog učenja
Metode ocjenjivanja
Studenti ostvaruju bodove redovitim dolaskom na nastavu, aktivnošću na vježbama te završnom prezentacijom intervencija provedenih na marginaliziranim nezaposlenim osobama. Umjesto završnog ispita, student predaje: (1) osobni karijerni plan koji uključuje praktične zadatake provedene na metodičkim vježbama te kratku analizu rezultata primijenjenih tehnika samoprocjene; (2) izvještaj projekta društveno korisnog učenja u kojem opisuje iskustvo rada s osobom otežane zapošljivosti; analizira specifične potrebe, prepreke i resurse karijernog razvoja specifične skupine ili pojedinca; navodi i dokumentira rezultate provedene intervencije u konkretnom slučaju.

Obavezna literatura
 1. Greenhaus, J. H. i Callanan, G. A. (2006). Encyclopedia of career development. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 2. Maslić Seršić, D. i Tomas, J. (Ur.) (2014). Dispozicijska zapošljivost: Tko uspijeva na tržišta rada? Zagreb: FF press.
Dopunska literatura
 1. Niles, S. G., Harris-Bowlsbey, J. (2017). Career development interventions. Boston: Pearson.
 2. Odabrani radovi i prikazi slučajeva vezani uz odabranu temu.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar